สหกรณ์เปิดจุดรับซื้อข้าว ข้าวโพด มันสำปะหลัง ช่วยเกษตรกรอ.นครไทย

วันที่ 7 ม.ค.63  นายสมศักดิ์  แสนศิริ สหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก   เป็นประธานเปิดจุดรับซื้อพืชผลทางการเกษตร ข้าว ข้าวโพด และมันสำปะหลัง  เพื่อเพิ่มช่องทางให้เกษตรกรได้มีอำนาจการต่อรองและร่วมแก้ไขปัญหาราคาผลผลิตเกษตรตกต่ำ ใช้กลไกสหกรณ์เป็นตลาดรับซื้อผลผลิตทางการเกษตรจากเกษตรกรโดยตรงตามเกณฑ์คุณภาพ  โดยมีนายสุเทพ  ช่วยอุระชน  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 5  นายวรชัย  กาญจนโกสุม  ประธานกรรมการสหกรณ์การเกษตรนครไทย  จำกัด  พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สมาชิกสหกรณ์และเกษตรกรทั่วไป  ร่วมให้การต้อนรับ  ณ บริเวณลานรับซื้อผลผลิตของสหกรณ์การเกษตรนครไทย  จำกัด  อำเภอนครไทย  จังหวัดพิษณุโลก

นายสมศักดิ์  แสนศิริ สหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก   กล่าวว่า  สหกรณ์การเกษตรนครไทย จำกัด   เป็นสหกรณ์หลักระดับอำเภอที่ได้รับการคัดเลือกจากกรมส่งเสริมสหกรณ์  เพื่อให้ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการรวบรวมผลผลิตทางการเกษตรจากสมาชิกและเกษตรกรในชุมชน ส่งเสริมการสร้างงาน สร้างอาชีพและกระจายรายได้ให้เกษตรกรมีเงินเหลือเพียงพอชำระหนี้ ปัจจุบันสหกรณ์มีสมาชิก จำนวน 4,649  คน  มีทุนดำเนินงาน 286,763,919.74  บาท สหกรณ์ดำเนินธุรกิจสินเชื่อ ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจำหน่าย ธุรกิจแปรรูป และธุรกิจรวบรวมผลิตผลที่เริ่มดำเนินการในปีนี้  โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้สนับสนุนงบประมาณก่อสร้างลานตาก ขนาด 3,200  ตารางเมตร จากโครงการพัฒนาสถาบันเกษตรกรจัดเก็บผลผลิตทางการเกษตร (แก้มลิง) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ภายใต้โครงการไทยนิยม ยั่งยืน เพื่อเสริมศักยภาพสหกรณ์ให้มีความพร้อมเป็นจุดบริการรวบรวมรับซื้อผลผลิตทางการเกษตร จากเกษตรกรสมาชิกและเกษตรกรทั่วไปได้อย่างทั่วถึง  เพื่อช่วยให้เกษตรกรสามารถจำหน่ายผลผลิตเกษตรได้ในราคาที่เป็นธรรม ลดค่าใช้จ่ายการขนส่งพืชผลทางการเกษตร

นายสมศักดิ์  แสนศิริ  กล่าวอีกว่า  สหกรณ์การเกษตรนครไทย ได้ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน   จัดงานเปิดจุดรับซื้อพืชผลทางการเกษตรจากสมาชิกและเกษตรกรทั่วไป สำหรับอำเภอนครไทย มีพื้นที่เพาะปลูกข้าว  จำนวน 80,000 ไร่  ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ จำนวน  140,000 ไร่  และมันสำปะหลัง จำนวน 80,000  ไร่  ซึ่งบรรยากาศการเปิดจุดรับซื้อผลผลิตวันแรก มีสมาชิกและเกษตรกรในพื้นที่ให้ความสนใจ นำผลผลิตข้าว  ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และมันสำปะหลัง มาจำหน่ายให้กับทางสหกรณ์  ซึ่งได้กำหนดเกณฑ์ราคารับซื้อผลผลิตข้าวเหนียวพันธุ์ กข 6 ราคาตันละ 16,000  บาท  ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  ราคาตันละ 7,800 บาท  และมันสำปะหลัง ราคาตันละ 2,100  บาท ซึ่งเป็นราคารับซื้อที่สูงกว่าท้องตลาด สร้างความพอใจให้แก่เกษตรกรที่นำผลผลิตมาขายเป็นอย่างมาก  เพราะทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้น

แสดงความคิดเห็น