อบจ.พิษณุโลกเร่งขุดเจาะบ่อบาดาลแก้ปัญหาภัยแล้งให้ชาวต.ทับยายเชียง อ.พรหมพิราม

วันที่ 31 มกราคม 2563 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เปิดเผยว่า ขณะนี้สถานการณ์ภัยแล้งของจังหวัดพิษณุโลกกำลังทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้แหล่งกักเก็บน้ำที่มีอยู่ตามธรรมชาติในอำเภอต่างๆ เริ่มแห้งขอดทำให้ประชาชนเริ่มขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคจนได้รับความเดือดร้อนตามมา โดยในส่วนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เล็งเห็นถึงปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในจังหวัดพิษณุโลก จึงได้จัดโครงการน้ำสะอาดสู่ประชาชนเพื่อท้องถิ่นไทย ในจังหวัดพิษณุโลกขึ้น พร้อมทั้งมีบริการขุดเจาะน้ำบาดาลให้แก่พื้นที่ที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำในจังหวัดพิษณุโลก

โดยล่าสุดได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เข้าดำเนินการเร่งขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากสถานการณ์ภัยแล้งให้แก่ราษฎรในพื้นที่ตำบลทับยายเชียง อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก หลังได้รับการร้องขอจากทางองค์การบริหารส่วนตำบลทับยายเชียง เพื่อให้ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกนำเครื่องจักรกลพร้อมอุปกรณ์และเจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ราษฎรทั้ง 4 หมู่บ้านของตำบลทับยายเชียง ประกอบด้วย  หมู่ที่ 2, 4, 5, 6 ที่กำลังได้รับความเดือดร้อนจากการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค โดยเจ้าหน้าที่ได้เข้าดำเนินการขุดเจาะบ่อบาดาลตั้งแต่วันที่ 24 ธันวาคม 2562 จนถึงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 จำนวนทั้งสิ้น 6 บ่อ ได้แก่พื้นที่หมู่ที่ 2 จำนวน 3 บ่อ , หมู่ที่ 4 จำนวน 1 บ่อ, หมู่ที่ 5 จำนวน 1 บ่อ และหมู่ที่ 6 จำนวน 1 บ่อ หากดำเนินการแล้วเสร็จจะช่วยบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ราษฎรที่กำลังขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคได้ตลอดฤดูแล้งปีนี้

สำหรับพื้นที่ใดที่กำลังประสบปัญหาขาดแคลนน้ำสามารถร้องขอให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ช่วยขุดเจาะน้ำบาดาลได้โดยปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้

1.แจ้งขอความอนุเคราะห์เครื่องขุดเจาะน้ำบาดาลมายัง อบจ.พิษณุโลก

2.อบจ.พิษณุโลก เข้าสำรวจพื้นที่โดยเครื่องมือค้นหา เพื่อกำหนดตำแหน่งในการขุดเจาะ

3.หน่วยงานผู้ร้องขอทำเรื่องขออนุญาตเจาะบ่อบาดาลจากกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

4.อบจ.พิษณุโลกขออนุมัติให้ความช่วยเหลือจากผู้บริหาร

5.ดำเนินการขุดเจาะบ่อบาดาลร่วมกับหน่วยงานที่ร้องขอจนกว่าจะแล้วเสร็จ

* หน่วยงานผู้ร้องขอ ต้องเป็นหน่วยงานเพื่อสาธารณประโยชน์

** หน่วยงานผู้ร้องขอเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการขุดเจาะ อาทิ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง สารหล่อลื่น รวมทั้งอุปกรณ์ที่ใช้ทั้งหมดด้วยตนเอง

ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กองช่าง อบจ.พิษณุโลก 055-987718-20 ต่อ 316 หรือ 317

แสดงความคิดเห็น