ฉลองความสำเร็จยอดเงินฝากธนาคารโรงเรียนเทศบาล 3 วัดท่ามะปราง เกิน 1 ล้านบาท

เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 13 กุมภาพันธ์  2563 ที่ธนาคารโรงเรียนของโรงเรียนเทศบาล 3 (วัดท่ามะปราง)  นายบุญทรง  แทนธานี  นายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีเปิดป้ายยอดเงินฝากพร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรให้แก่คระครูนักเรียน ที่ปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งนักเรียนที่มียอดการออมสูงสุดการออมต่อเนื่องสม่ำเสมอ ในโอกาสจัดพิธีฉลองความสำเร็จยอดเงินฝากธนาคารโรงเรียน เกิน 1 ล้านบาท โรงเรียนเทศบาล 3 (วัดท่ามะปราง)

นายบุญทรง  แทนธานี  นายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก กล่าว่า  การดำเนินงานธนาคารโรงเรียนของโรงเรียนเทศบาล 3 (วัดท่ามะปราง) โดยการสนับสนุนของธนาคารออมสิน  สาขามิตรภาพ  ได้จัดพิธีฉลองความสำเร็จ ยอดเงินฝากโรงเรียนธนาคาร เกิน 1,000,000  บาท ซึ่งทางโรงเรียนได้ดำเนินการโครงการ ธนาคารโรงเรียน มาตั้งแต่ปีการศึกษา 2559 โดยทำการเปิดรับฝากเงินตั่งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2559 เป็นต้นมา ซึ่งการดำเนินโครงการธนาคารโรงเรียนนั้นมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้เรียนรู้และรู้จักการแบ่งส่วนเงินเพื่อการเก็บออม ไว้ใช้ในอนาคต   เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมีนิสัยรักการออม และออมเงินสม่ำเสมอ  เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ระบบการทำงานของธนาคาร ฝึกการปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ธนคาร   เพื่อใหผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการปลูปฝังนิสัยรักการออมให้แก่นักเรียน  เพื่อให้นักเรียน คณะครู ผู้ปกครองได้เรียนรู้และน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการพัฒนาชีวิตของตนเอง

นางธัญมัย  ปรัชญาวุฒิรัตน์  ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 3 (วัดท่ามะปราง) กล่าวว่า เทศบาลนครพิษณุโลกโดยโรงเรียนเทศบาล 3 (วัดท่ามะปราง) ได้ผลักดันให้การดำเนินงานธนาคารโรงเรียน ให้มีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง โดยมีคณะครู นักเรียน เป็นเจ้าหน้าที่ดำเนินการ ภายใต้การสนับสนุน แนะนำจากเจ้าหน้าที่ของธนาคารออมสิน สาขามิตรภาพ  โดยผลการดำเนินการดังกล่าวมียอดผู้ฝากเงินจำนวน  667 ราย   มียอดเงินออมรวม 1,080,884 บาท (หนึ่งล้านแปดหมื่นแปดร้อยแปดสิบสี่บาท)  เพื่อเป็นการสร้างขวัญ กำลังใจที่ดีแก่คณะครู นักเรียน ตลอดจนผู้ปกครอง และสร้างแรงผลักดัน     ให้เกิดการออมอย่างต่อเนื่อง ทางโรงเรียน จึงได้จัดให้มีพิธีฉลองยอดงินฝากเกิน 1 ล้านบาท ในวันนี้ขึ้น และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการปลูกฝังนิสัยรักการออมให้แก่นักเรียน และบุคลากร จะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเป็นการสร้างความมั่นคงให้แก่ทุกคนสืบต่อไป

 

/////////////////////////////////

 

แสดงความคิดเห็น