อบจ.พิษณุโลกสำรวจปริมาณน้ำบ้านแม่ระหัน  พบยังมีปริมาณเพียงพอทำการเกษตรกว่า 1 หมื่นไร่


วันที่ 30 เมษายน 2563 ว่าที่ร้อยตรี อิทธิพล บุบผะศิริ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย นายอนุชิต โมลา กำนันตำบลบ้านกร่าง ลงพื้นที่สำรวจปริมาณน้ำและการบริหารจัดการน้ำในฤดูแล้งตามโครงการบางระกำโมเดล ในพื้นที่หมู่ 10 บ้านแม่ระหัน ตำบลบ้านกร่าง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก พบว่าเกษตรกรเริ่มทำการหว่านต้นกล้าในนาข้าวของตนเองได้ประมาณ 20-30 วันแล้ว โดยในพื้นที่หมู่ 10 บ้านแม่ระหัน มีพื้นที่นาข้าวประมาณ 13,000 ไร่ ได้รับน้ำจากโครงการบางระกำโมเดลอย่างทั่วถึงและเพียงพอกับความต้องการของเกษตรกรในพื้นที่ โดยในส่วนหนึ่งทางชลประทานได้นำเครื่องจักรกลของสำนักชลประทานที่ 3 เข้าดำเนินการขุดลอกสิ่งกีดขวางทางน้ำบริเวณปากคลองระบายน้ำ DR.1-19L และ DR.1-21L-22L-3L ในพื้นที่โครงการบางระกำโมเดล 63 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในพื้นที่ประสบภัยแล้งและเตรียมการระบายน้ำในช่วงฤดูฝนของเขตพื้นที่บ้านแม่ระหัน ซึ่งเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำของลุ่มแม่น้ำยมที่ประสบปัญหาน้ำท่วมเป็นประจำ และในช่วงฤดูฝนจะประสบปัญหาน้ำท่วมทั้งพื้นที่โครงการบางระกำโมเดล โดยกรมชลประทานได้ปรับเปลี่ยนปฏิทินการปลูกข้าวในพื้นที่ทุ่งบางระกำซึ่งเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำเขตชลประทานให้เร็วขึ้นจากเดิมที่เคยเพาะปลูกในเดือนพฤษภาคมมาเป็นเดือนเมษายน เพื่อที่จะสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ทันก่อนฤดูน้ำหลาก หลีกเลี่ยงความเสียหายที่จะได้รับจากอุทกภัย และยังใช้พื้นที่นาที่เก็บเกี่ยวแล้วเป็นแก้มลิงธรรมชาติรองรับน้ำในฤดูน้ำหลากได้ รวมทั้งยังช่วยให้เกษตรกรมีรายได้เสริมจากการทำอาชีพประมงในช่วงฤดูน้ำหลากให้กับชาวบ้านตำบลบ้านกร่างอีกด้วย.
———————————————————–

แสดงความคิดเห็น