นอภ.เมืองพิษณุโลกตรวจเยี่ยมการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรเพื่อรับเงินช่วยเหลือจากรัฐ

วันที่ 30 เมษายน 2563 เวลา 14.30 น. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพิษณุโลก นายเจษฎา ลิ้มศรีตระกูล นายอำเภอเมืองพิษณุโลก ตรวจเยี่ยมการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ตามโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019   สำหรับเกษตรกรที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนขอให้รีบมาขึ้นทะเบียนกับหน่วยงานรับผิดชอบ อาทิ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมปศุสัตว์ และกรมประมง และหน่วยงานที่มีการขึ้นทะเบียนอื่นๆ ทั้งยางพารา หม่อนไหม อ้อยโรงงาน ยาสูบ และนาเกลือ โดยด่วนตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2563  การช่วยเหลือตามโครงการฯ ในครั้งนี้ เกษตรกรจะได้รับเงินช่วยเหลือ รายละ 5,000 บาทต่อเดือน เป็นระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม – กรกฎาคม 2563 

แสดงความคิดเห็น