รมต.พม ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาและยกระดับการฝึกอาชีพ

เมื่อเวลา  10.00 น.ของวันที่  7 มิ.ย. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่โรงแรมท็อปแลนด์แอนด์คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ จังหวัดพิษณุโลก นายจุติ ไกรฤกษ์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมด้วย ดร.จักษ์ พันธ์ชูเพชร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วย ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยนวข้องทั้ง 10 กระทรวงหน่วยงานภาครัฐ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาและยกระดับการฝึกอาชีพ อาชีพใหม่ ชีวิตใหม่ หลังโควิค-19

นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้กล่าวในโอกาศปาฐกถาพิเศษเกี่ยวกับการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานเพื่อฟื้นฟูคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจฐานราก ว่า จากสภาพปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจำเป็นต้องมีมาตรการสร้างงานและจ้างงานเพื่อรองรับผู้ที่มีความเสี่ยงที่จะหางานทำไม่ได้ หรือผู้ที่ตกงาน โดยในส่วนแรงงานเองก็จะต้องมีการเตรียมความพร้อมปรับทักษะเพื่อให้ตอบสนองต่อความต้องการของธุรกิจ หรือการสร้างทักษะใหม่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทางอาชีพ หรือลักษณะการทำงานมีการนำเทคโนโลยีมาใช้ติดต่อ สื่อสารมากขึ้น ทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมต้องบูรณาการความร่วมมือกันในการช่วยเหลือประชาชนตามทบาทภารกิจของแต่ละหน่วยงาน เช่น กระทรวง พม. เน้นการช่วยเหลือดูแลผู้ประสบปัญหาทางสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี กระทรวงแรงงานเน้นการพัฒนาอาชีพ ทักษะฝีมือ สถาบันการศึกษาส่งเสริมความรู้ พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้เป็นคนดีของสังคม โดยถือว่าเป็นการสร้างทุนมนุษย์ร่วมกันของทุกหน่วยงาน  พร้อมกันรนี้มีการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยนเรศวรกับกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อพัฒนาและยกระดับการฝึกอาชีพสตรีและครอบครัว

/////////////

แสดงความคิดเห็น