อบต.สมอแข ส่งทีมซ้อมบำรุงเสียงไร้สายตามหมู่บ้าน ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

อบต.สมอแข อ.เมืองพิษณุโลก ส่งทีมตรวจสอบซ่อมบำรุงระบบเสียงไร้สายชุมชน แม้การสื่อสารยุคใหม่จะมีหลายหลายช่องทาง  แต่ช่องทางพื้นฐานอย่างเสียงไร้สายในทุกชุมชนถือเป็นช่องทางหลักที่วันนี้ยังมีประสิทธิภาพในการสื่อสาร เพราะยิ่งสามารถสร้างช่องทางการสื่อสารให้ถึงประชาชนได้มากเท่าไหร่การช่วยเหลือบรรเทาทุกข์แก้ไขปัญหาในชุมชนย่อมทำได้รวดเร็วเท่านั้น

นางนารีรัตน์ เรืองโรจน์ นักประชาสัมพันธ์อบต.สมอแข อ.เมือง จ.พิษณุโลก เปิดเผยว่า จากนโยบายของนางทองม้วน พันธุรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสมอแข ที่เลงเห็นว่าในยุคปัจจุบันเทคโนโลยีที่ทันสมัยทำให้เราสามารถสื่อสารกันได้หลากหลายช่องทางมากขึ้น ตำบลสมอแขเองมีลักษณะกึ่งเมืองกึ่งชนบท มีส่วนทำให้ประชากรมีความหลายหลายทั้งทางด้านอาชีพ อายุ ระดับการศึกษา

 

องค์การบริหารส่วนตำบลสมอแข จึงใช้หลายวิธีในการสื่อสาร ทั้งการประชุมประชาคม, การประชุมหมู่บ้าน, วารสาร, facebook, เว็บไซด์ ไปจนถึงระบบเสียงไร้สายตามหมู่บ้านที่เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2554 โดยเป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่างงานประชาสัมพันธ์ ที่ทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร สาระน่ารู้ต่างๆ ร่วมกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ช่วยดูแลเรื่องการบำรุง รักษาและแก้ไขอุปกรณ์ระบบเสียงไร้สาย เพื่อเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่องค์กร และประชาชนจะสื่อสารกันได้มากขึ้น

ยิ่งสถานการณ์โควิด 19 ในขณะนี้เป็นสถานการณ์ที่สร้างบทบาทสำคัญให้กับการประชาสัมพันธ์ชุมชนมากยิ่งขึ้นเพราะโรคดังกล่าวมีสถานะที่รุนแรงทั่วโลกและต้องมีมาตรการทุกภาคส่วนโดยเฉพาะหน่วยงานท้องถิ่น ที่ต้องการความร่วมมือ และบ่อยครั้งที่เสียงไร้สายและหอกระจายข่าวเป็นช่องทางหลักในการทำหน้าที่ภายในชุมชนได้เป็นอย่างดี

//////////

แสดงความคิดเห็น