Surgical Mask ถึงมือศึกษาธิการจังหวัด พร้อมแจกโรงเรียนในจังหวัดพิษณุโลก

วันนี้ 8 ก.ค.ที่ศูนย์ปฎิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) จังหวัดพิษณุโลก โดยนายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ได้มอบให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบส่งมอบหน้ากากอนามัย (Surgical Mask) ทางการแพทย์ให้แก่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก เพื่อนำไปแจกจ่ายให้นักเรียนในจังหวัดพิษณุโลก วันละ 2,000 ชิ้น ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๓ เห็นชอบให้กระทรวงมหาดไทยประสานกับกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ไปแจกจ่ายให้นักเรียนในโรงเรียนต่างๆ ทั่วประเทศที่ขาดแคลนหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ เพื่อรองรับการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ในเดือนกรกฎาคม 2563 โดยมอบหมายศึกษาธิการจังหวัด เป็นผู้รับผิดชอบในการกระจาย/แจกจ่ายหน้ากากอนามัยๆ ให้นักเรียนในโรงเรียนที่ขาดแคลนในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 200,000 ชิ้นต่อวัน ในกลุ่มเสี่ยงที่ 5 คือ นักเรียนในโรงเรียนที่ขาดแคลนและครูผู้ดูแลเด็ก ได้แก่ นักเรียนในโรงเรียนที่ขาดแคลนหน้ากากอนามัยฯ และครูผู้ดูแลเด็กเล็ก ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) สังกัด อปท.และศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน สังกัด กทม. สำหรับป้องกันเหตุฉุกเฉินของจังหวัด หากมีสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) ระลอกใหม่

สำหรับในจังหวัดพิษณุโลก วันนี้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ได้ส่งมอบแจกจ่ายหน้ากากอนามัย ให้แก่ผู้แทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และสำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา 4 เขตพื้นที่ จำนวน 4,000 ชิ้น หากโรงเรียนใดประสงค์จะขอรับหน้ากากอนามัยให้แก่นักเรียนที่ขาดแคลน สามารถขอรับได้ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่โรงเรียนสังกัดอยู่ รวมทั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) สังกัด อปท. ที่ต้องการสามารถติดต่อแจ้งความประสงค์ได้ที่ กลุ่มอำนวยการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก อ.เมืองพิษณุโลก โทรศัพท์ 055 301223 ในวันเวลาราชการ ทั้งนี้ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก จะทำบัญชีการจัดสรร/แจกจ่ายหน้ากากอนามัยๆ เป็นประจำทุกวัน เพื่อนำรายงานต่อจังหวัดพิษณุโลกทราบต่อไป

………………

แสดงความคิดเห็น