ประมงจ.พิษณุโลกทยอยปล่อยกุ้งก้ามกราม 8,800,000 ตัวลงแหล่งน้ำชุมชน

วันที่ 9 ก.ค. 2563  นางนิตยา ทักษิญ ประมงจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดพิษณุโลก และชาวบ้านในพื้นที่ อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก ได้ปล่อยกุ้งก้ามกรามลงแหล่งน้ำชุมชน จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ คลองบางแก้ว ตำบลบางระกำ, คลองบางแก้ว ตำบลท่านางงาม และ คลองหนองแพงพวย ตำบลชุมแสงสงคราม อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก โดยกุ้งก้ามกรามที่ปล่อยลงแหล่งน้ำมีขนาด 5 – 7 เซนติเมตร จำนวนแหล่งน้ำละ 200,000 ตัว เพื่อเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากจากวิกฤตฝนทิ้งช่วง-อุทกภัย ปี 62 สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรได้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

นางนิตยา ทักษิญ ประมงจังหวัดพิษณุโลก เปิดเผยว่า จากวิกฤติฝนทิ้งช่วง และอุทกภัยเมื่อปี2562 ส่งผลให้ภาคการเกษตรได้รับความเดือดร้อนและสร้างความเสียหายในหลายพื้นที่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มอบหมายให้หน่วยงานในสังกัดเร่งสำรวจความเสียหาย พร้อมดำเนินการช่วยเหลือ ฟื้นฟู เยียวยา ให้กับเกษตรกรอย่างเร่งด่วน ตามนโยบายรัฐบาล ซึ่งสำนักงานประมงจังหวัดพิษณุโลก มีเป้าปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกราม จำนวน 8,800,000 ตัว ลงแหล่งน้ำชุมชนจำนวน 44 แห่งในพื้นที่ 6 อำเภอ โดยโครงการดังกล่าว มุ่งหวังที่จะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่พี่น้องเกษตรกรโดยให้ชุมชนมีส่วนร่วมมีการบริหารจัดการแต่งตั้งคณะกรรมการดูแล ตั้งแต่การเตรียมบ่อ เตรียมอาหารธรรมชาติ มีทางราชการสนับสนุนปัจจัยการผลิตเบื้องต้น และจะมีเจ้าหน้าที่ประมงเข้ามาคอยดูแล ให้คำแนะนำ ในการช่วยกันดูแล รักษา สร้างแหล่งน้ำให้มีชีวิต อันจะก่อให้เกิดการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน ต่อไป

///////////

 

แสดงความคิดเห็น