ส.ว.ฟังปัญหาประชาชนไม่มีไฟฟ้าใช้และที่ดินทำกินตำบลวังนกแอ่น

เมื่อวันที่ 18 ก.ค. 63 พล.อ.สิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา คนที่ 1 พร้อมด้วยสมาชิกวุฒิสภา จำนวน 16 คน อาทิ นางพิกุลแก้ว ไกรฤกษ์ พล.อ.สำเริง ศิวาดำรง พล.อ.อ.อดิศักดิ์ กลั่นเสนาะ พล.อ.โปฎก บุนนาค นายกิตติศักดิ์ รัตนวราหะ เป็นต้น ทั้งหมดได้ลงพื้นที่ตามโครงการวุฒิสภาพบประชาชน ที่ศูนย์ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นอ.นครไทย จ.พิษณุโลก เพื่อรับฟังความคิดและรับฟังข้อเสนอแนะของหน่วยงานราชการและตัวแทนของประชาชนสำหรับโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน เพื่อบทบาทหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญ ราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบันรวมทั้งรับฟังความคิดเห็นและข้อมูลประกอบการพิจารณากลั่นกรองกฎหมายและผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายที่ประกาศใช้บังคับแล้ว ให้สอดคล้องกับหลักตามรัฐธรรมนูญ เสร็จแล้วคณะเดินทาง ไปสักการะอนุสาวรีย์พ่อขุนศรีอินทราทิตย์  และสักการะต้นจำปาขาวอายุ 700 ปี ณ วัดกลาง อ.นครไทย จ.พิษณุโลกหลังจากนั้นคณะ สว.ได้เดินทางไปยังบ้านปากน้ำปอย หมู่ที่ 16 ต.วังนกแอ่น อ.วังทอง เพื่อพบปะประชาชนและหัวหน้าส่วนราชการ และรับฟังปัญหารับฟังความคิดเห็น โดยมีนายบุญเหลือ บามี นายอำเภอวังทองกล่าวรายถึงสภาพปัญหาในพื้นที่วังทองของราษฎรตำบลวังนกแอ่น โดยเฉพาะปัญหาประชาชนไม่มีไฟฟ้าใช้มานานกว่า 50 ปี และไม่มีสิทธ์ในที่ดินทำกินเป็นของตนเอง เนื่องจากอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ อุทยานแห่งชาตินางพิกุลแก้ว ไกรฤกษ์ ส.ว. กล่าวว่า ปัญหาทั้งหมดจะนำไปสู่การแก้ไข แต่ไม่ได้หมายความว่า ทุกคนที่อาศัยอยู่ในเขตป่าสงวนหรือป่าอนุรักษ์ จะได้รับเอกสารสิทธิ์ จะต้องพิจารณาเป็นรายๆได้ไป แต่ก็ถือว่า การลงพื้นที่ของคณะวุฒิสภาครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากหลายหน่วยงานรัฐที่เดินทางมาพบปะประชาชน อาทิ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพิษณุโลกและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพิษณุโลกสามารถชี้แจงและร่วมมือแก้ไขปัญหาของประชาชนไปส่วนหนึ่ง

แสดงความคิดเห็น