มน.อบรมเชิงปฏิบัติการ เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์และบริการด้วยเครื่องหมายการค้า

วันที่ 30 กรกฏาคม 2563 ที่ห้องคอนเวนชั่น 1 โรงแรมท๊อปแลนด์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ยุทธพงศ์ พุทธรักษา ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์และบริการด้วยเครื่องหมายการค้า เพื่อสร้างองค์ความรู้ให้นิสิต อาจารย์ บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย ผู้ประกอบการและผู้ที่สนใจในการขอขึ้นทะเบียนเครื่องหมายการค้า และให้ผู้ที่สนใจได้เข้าใจกระบวนการขั้นตอนในการสร้างแบรนด์ ตลอดจนการสืบค้นข้อมูลตามกฎหมายของการขึ้นทะเบียนเครื่องหมายการค้า และเพื่อให้ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมอบรมดำเนินการขอขึ้นทะเบียนให้ถูกต้องตามกฏหมาย รวมถึงสามารถเพิ่มมูลค่าให้กับตราสินค้าและสร้างการรับรู้ให้กับผู้บริโภคได้

ซึ่งการสร้างมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์และบริการ ซึ่งถือได้ว่าเป็นความจำเป็นในยุคของโลกแห่งการแข่งขัน เนื่องจากแบรนด์จะช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มและยอดขายสร้างผลกำไร และความมั่นคงทางธุรกิจ การสร้างแบรนด์จึงกลายเป็นสิ่งสำคัญกับธุรกิจที่สามารถสร้างความมั่งคั่งยั่งยืนการเสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการด้วยการสร้างแบรนด์ จึงเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์และการบริการให้กับธุรกิจมากยิ่งขึ้น

โดยวันนี้มีผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์และบริการด้วยเครื่องหมายการค้า ในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง ประกอบด้วย พิษณุโลก สุโขทัย เพชรบูรณ์ พิจิตร อุตรดิตถ์ นครสวรรค์ รวมทั้งสิ้น 133 คน
//////////

แสดงความคิดเห็น