หน่วยงาน ร่วมสร้างพร้อมมอบบ้านให้กับผู้สูงอายุถวายเป็นพระราชกุศล

เมื่อวันที่ 30 ก.ค. 63 พลตรี ทวีศักดิ์ วงศ์ทวีทรัพย์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 39 ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานมณฑลทหารบกที่ 39 เป็นประธานในการส่งมอบบ้าน ให้กับ นางฉวีวรรณ  เรืองโคภา ตามโครงการ “กองทัพบกสร้างบ้านทั่วไทย เทิดไท้ ปีมหามงคล ที่บ้านเลขที่ 193 ถนนพิชัยสงคราม ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก เพื่อถวายพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 28 กรกฎาคม 2563ให้กับ นางฉวีวรรณ เรืองโคภา เข้าดำเนินการมาตั้งแต่วันที่ 4 พ.ค.63 ที่ผ่านมา เนื่องจากสภาพเดิมบ้าน นางฉวีวรรณ มีสภาพเก่าและทรุดโทรมเป็นอย่างมาก ไม่มีความปลอดภัยในการพักอาศัย  และนางฉวีวรรณ มีรายได้หลักในการเลี้ยงชีพด้วยเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และรับจ้างทั่วไป รายรับไม่เพียงพอต่อการดำเนินชีวิต และไม่มีเงินในการซ่อมแซมบ้านพักอาศัย  โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้าง จากธนาคารอาคารสงเคราะห์ จำนวน 200,000 บาท   ทางมณฑลทหารบกที่ 39 ได้ส่งทหารช่างจิตอาสาพระราชทานเข้าดำเนินการก่อสร้างบ้านดังกล่าว

สำหรับการสร้างบ้านช่วยเหลือผู้สูงอายุครั้งนี้  เป็นโครงการกองทัพบกสร้างบ้านทั่วไทย เทิดไท้ ปีมหามงคล ทาง มทบ.39 ได้ดำเนินโครงการมาอย่างต่อเนื่อง อันเป็นการช่วยเหลือผู้ยากไร้ และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีที่พักอาศัยที่ดีขึ้น เป็นไปตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารบก ให้ทุกหน่วยในกองทัพบกให้ความสำคัญในการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ ถวายพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อีกทั้งยังเป็นการขับเคลื่อนเสริมสร้างความเข้าใจ และความสมานฉันท์ รู้รักสามัคคีของประชาชนในชาติ โดยมีสถาบันหลักของชาติ เป็นสิ่งที่ยึดเหนี่ยว และเป็นศูนย์รวมทางจิตใจอีกด้วย

 

แสดงความคิดเห็น