เทศบาลนครพิษณุโลกเร่งแก้ปัญหาน้ำประปาขุ่นเกินค่ามาตรฐาน

 นายบุญทรง  แทนธานี  นายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก กล่าวว่า จากที่ประชาชนในเขตเทศบาลนครพิษณุโลกและใกล้เคียงที่ใช้น้ำประปาจากเทศบาลนครพิษณุโลก ต้องเจอกับปัญหาน้ำแดงขุ่นของแม่น้ำน่านในช่วง 3-4 วันที่ผ่านมา ซึ่งมีค่าสูงกว่า 4,000  NTU (ค่าวัดความขุ่น) ส่งผลต่อการผลิตน้ำประปาของเทศบาลนครพิษณุโลก  เพราะเมื่อมาผลิตน้ำประปาแล้วลดความขุ่นยังเกินค่ามาตรฐาน กองการประปาเทศบาลนครพิษณุโลกจึงลดกำลังผลิตประปาลง 30 %  จากเดิมที่ผลิตอยู่ที่ 68,000 คิว แต่เมื่อแจกจ่ายไปตามท่อก็มีน้ำสูญเสียในระบบกว่า 52 % ส่งผลให้น้ำประปาในบางพื้นที่ไหลอ่อนลงหรือไม่ไหล ในขณะที่ทางเทศบาลนครพิษณุโลกจัดรถน้ำบริการแต่ก็ไม่เพียงพอความต้องการใช้น้ำของประชาชน แม้จะระดมจำนวนรถที่ออกให้บริการรวม 20 คัน ทั้งจากรถน้ำเทศบาลนครพิษณุโลก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใกล้เคียง อบจ.พิษณุโลก รวมทั้งรถน้ำจาก กองทัพภาคที่ 3 และ กองบิน 46  ที่ต้องวิ่งเฉลี่ยแจกน้ำ 200 เที่ยวต่อวัน

สำหรับสถานการณ์ปัจจุบันพบว่า ความขุ่นของแม่น้ำลดลงเหลือ 1,200 NTU ทำให้ประปาเทศบาลนครพิษณุโลกสามารถผลิตน้ำประปาได้แจกจ่ายแก่ประชาชนเต็มระบบการผลิต แม้ค่ามาตรฐานจะอยู่ที่ 4 NTU แต่ผลิตได้อยู่ที่ 8 NTU ก็ต้องปล่อยออกไปเพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน ซึ่งสามารถนำไปใช้อุปโภคได้ โดยคาดว่าจะเข้าสู่ปกติภายใน  2 วันนี้ ทางเทศบาลนครพิษณุโลกก็ต้องขออภัยประชาชนมา ณ ที่นี้

ในส่วนของการแก้ปัญหาน้ำประปาระยะยาวของเทศบาลนคร ได้วางแผนเพื่อแก้ไขทั้งระบบท่อ ที่มีอายุมากกว่า 70 ปี ซึ่งต้องใช้เวลา เปลี่ยนทั้ง 4 โซน รวมถึง ติดตั้งระบบพักน้ำทุกเขต เพื่อให้มีบ่อพักน้ำเพียงพอต่อจำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้น ซึ่งต้องใช้ระยะเวลา และงบประมาณค่อนข้างสูง จึงแบ่งออกเป็น 4 ระยะ (ขณะนี้ทำระยะที่ 1) อย่างไรคาดว่าจะดำเนินการตามแผนแล้วเสร็จภายใน 3 ปี

แสดงความคิดเห็น