โครงการพัฒนาศักยภาพเศรษฐกิจการเกษตรอาสา เพื่อขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หมู่ที่ 2 บ้านบางกระน้อย ตำบลนครป่าหมาก อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพเศรษฐกิจการเกษตรอาสา เพื่อขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร กิจกรรมอบรมและสาธิตการเกษตรไทยด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมี นายไพบูลย์ ณะบุตรจอม รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก นายบุญลาภ โสวัณณะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 2 พิษณุโลก พร้อมผู้เข้าอบรมให้การต้อนรับ

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทั้งในประเทศไทยและหลายประเทศทั่วโลก ได้รับผลกระทบอย่างกว้างขวางส่งผลให้ประชาชนหลายสาขาอาชีพประสบปัญหาการว่างงาน ไม่ว่าจะเป็นเกษตรกร แรงงานภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการในเมืองใหญ่ หรือกลับจากต่างประเทศ เดินทางกลับมาสู่บ้านเกิดและสังคมภาคการเกษตร ซึ่ง ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ยินยอมให้หน่วยงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หาแนวทางในการช่วยเหลือเกษตรกร และงานที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ได้ลงพื้นที่เพื่อหารือกับปรัชญาชาวบ้าน ซึ่งเป็นเศรษฐกิจการเกษตรอาสา และประสานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก เพื่อเตรียมหาทางรอดและทางเลือกให้กับเกษตรกรและแรงงานเหล่านั้น จากการหารือเห็นพ้องต้องกันว่า น่าจะอาการเช่นนี้สมควรใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นกลไกในการขับเคลื่อน

โดยเบื้องต้นสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรได้จัดทำโครงการนำร่อง การอบรมและสาธิตการเกษตรไทยด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตัวเป็นหลักสูตรที่ได้รับจากการถอดบทเรียนของศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการจัดทำแผนธุรกิจและใช้ประโยชน์จากข้อมูล Big Data ประกอบด้วยฐานการเรียนรู้ 9 ฐานได้แก่ ฐานปรับพื้นฐานความรู้ด้านแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง สถานที่อยู่อาศัยและการจัดภูมิทัศน์รอบบ้านด้านการเกษตรให้น่าอยู่ ฐานการปลูกพืชสวนครัวพืชไร่ ฐานประมงและแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร ฐานปศุสัตว์ สัตว์ปีก สัตว์ใหญ่ แปลงใหญ่ ฐานการปลูกไม้ผล ฐานการปลูกป่าและไม้เศรษฐกิจ ฐานทำนา ถามสรุปบทเรียนถอดองค์ความรู้ เป็นต้น

////////////////////

 

แสดงความคิดเห็น