กลุ่มผู้ประกอบการท่องเที่ยวภาคเหนือตอนล่าง 1 ผลักดันการท่องเที่ยวท้องถิ่น ปรับตัวหลังโควิด19

วันที่ 25 กันยายน 2563 ห้องประชุม Meetting Hall สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว) พิษณุโลก นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดการประชุมกลุ่มผู้ประกอบการท่องเที่ยวภาคเหนือตอนล่าง 1 เรื่อง หลัง covid-19 เราจะปรับตัวอย่างไรในยุค New Normal ให้อยู่รอด โดยมีนายมานิตย์ สีฆสัมบันน์ นายกสมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือพิษณุโลก สสทน. ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวพิษณุโลก และประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวประเทศไทยกลุ่มภาคเหนือตอนล่าง คุณศศิวัณย์ ศรีพรหม ผู้ช่วยประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวประเทศไทย พร้อมผู้เข้าร่วมประชุมให้การต้อนรับ

คณะกรรมการสมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือพิษณุโลก ได้จัดการประชุม เรื่อง หลัง covid-19 เราจะปรับตัวอย่างไรในยุค New Normal เพื่อตระหนักถึงความสำคัญต่างๆรองรับ MICE ให้เกิดการพัฒนาความรู้ความเข้าใจกระจายออกสู่ชุมชน เพื่อขับเคลื่อนวางแผนกับการเศรษฐกิจฐานราก รวมถึงการพัฒนาการท่องเที่ยว การพัฒนาสินค้าผลิตภัณฑ์ การบริการ และอื่นๆของจังหวัดพิษณุโลก เพื่อเป็นแม่แบบในการพัฒนาขยายไปยังพื้นที่ชุมชนอื่นๆ ได้ต่อไปภายใต้ปณิธาน สื่อสาร รักษา ต่อยอด พัฒนา โครงการพระราชดำริในรัชกาลที่ 9 ท่องเที่ยวในชุมชน โดยชุมชน อย่างยั่งยืน จังหวัดพิษณุโลก

นายมานิตย์ สีฆสัมบันน์ นายกสมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือพิษณุโลก สสทน. กล่าวว่า ปัจจุบันจังหวัดพิษณุโลกมีศักยภาพมากมายทั้งแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ทางธรรมชาติ มีโรงแรมที่พักพร้อมบริการ รวมถึงการจัดงานสัมมนา ร้านอาหาร ของฝากผลิตภัณฑ์ขึ้นชื่อของจังหวัด การเดินทางที่สะดวกทั้งรถยนต์และเครื่องบิน พร้อมดึงดูดนักท่องเที่ยว และผู้ที่สนใจในการจัดงานประชุมต่างๆ เรื่องให้จังหวัดพิษณุโลกเป็นจุดหมายปลายทางที่มีศักยภาพ สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดพิษณุโลก ได้ทำการผนึกกำลังสานสายใย ให้ไทยเข้มแข็ง โดยการนำจังหวัดพิษณุโลกเป็นโมเดลต้นแบบ ท่องเที่ยววิถีใหม่ New Normal โฮมสเตย์ ท่องเที่ยวเชิงเกษตรและเชิงสุขภาพ ทั้งนี้ต่ำท่องเที่ยวจังหวัดพิษณุโลกลงนามข้อตกลง MOU กับวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรจังหวัดพิษณุโลก ที่จะมอบองค์ความรู้ด้านสุขภาพ ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยแปลรูปสปานวดและอื่นๆ เพื่อเป็นองค์ความรู้แนวทางปรับตัวเกิดแนวคิดใหม่ ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมต่อยอดในชุมชน เพื่อเป็นวิสาหกิจโดยชุมชนอย่างยั่งยืนสอดคล้องเชื่อมโยงสูงนักท่องเที่ยว เริ่มพัฒนาได้จากจิตอาสากำลังหลักซึ่งเป็นแกนนำพัฒนา คือนางศศิวัณย์ ศรีพรหม ผู้ช่วยประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวประเทศไทย ที่มาช่วยพัฒนาในนามกลุ่มขับเคลื่อนพัฒนาบ้านน้ำจวง เป็นหน่วยงานและจิตอาสาที่ร่วมด้วยช่วยกันด้วยพลังกายและพลังใจ ปัจจุบันบ้านน้ำจวง ตำบลบ่อภาค อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก และบ้านใหม่ร่องกล้า ตำบลเนินเพิ่ม อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก

ด้านนางศศิวัณย์ ศรีพรหม ผู้ช่วยประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวประเทศไทย กล่าวว่า หลังจากสถานการณ์โควิด19 ได้ผ่านไป ทางสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวประเทศไทย ได้เริ่มส่งเสริมท่องเที่ยวท้องถิ่นมากขึ้น เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเที่ยวมากขึ้น ทั้งนี้ก็เพื่อกระตุ้นรายได้ระดับท้องถิ่น ให้ดีมากขึ้นพร้อมแล้วสู่การพัฒนา ท่องเที่ยวในชุมชน โดยชุมชน อย่างยั่งยืน เพื่อให้ชาวบ้านมีความรักให้สามัคคี ชุมชนมีความเข้มแข็ง ยืนหยัดได้ด้วยตนเอง เพื่อกระจายรายได้สูงชาวบ้านที่ยากจน ให้กินดีอยู่ดี สู่ชุมชน ตำบล อำเภอ จังหวัด ประเทศชาติสืบไป
////////////

แสดงความคิดเห็น