กองทัพภาคที่ 3 ทำพิธีส่งมอบตำแหน่ง-ธง ให้ “บิ๊กต้น” แม่ทัพภาคที่ 3 คนใหม่

เมื่อเวลา 09.30 น.ของวันที่  3  ตุลาคม ที่ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทากองทัพภาคที่  3 ได้จัดพิธีส่งมอบตำแหน่งแม่ทัพภาคที่ 3 ขึ้น  ตามที่มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม  ให้นายทหารรับราชการสนองพระเดชพระคุณ ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 18 กันยายน 2563 นั้น กองทัพภาคที่ 3 จึงได้กระทำพิธี รับ – ส่งหน้าที่ และมอบการบังคับบัญชาแม่ทัพภาคที่ 3 ระหว่าง พลเอก ฉลองชัย  ชัยยะคำ รองเสนาธิการทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย  และ พลโท อภิเชษฐ์  ซื่อสัตย์  แม่ทัพภาคที่ 3 โดยในพิธีรับมอบตำแหน่งนั้น ทางพลเอก ฉลองชัย  ชัยยะคำ รองเสนาธิการทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย ได้มอบธงแม่ทัพภาคที่  3 และหนังสืองานของแม่ทัพภาคที่ให้แก่พลโท อภิเชษฐ์  ซื่อสัตย์  แม่ทัพภาคที่ 3 คนใหม่ (บิ๊กต้น)

พลเอก ฉลองชัย  ชัยยะคำ รองเสนาธิการทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย กล่าวว่า ตามที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม  ให้ผมรับราชการสนองพระเดชพระคุณ  ในตำแหน่ง รองเสนาธิการทหาร  ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พุทธศักราช 2563 เป็นต้นไปนั้น รู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น หาที่สุดมิได้  ตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง แม่ทัพภาคที่ ๓ ได้รับความร่วมมือจากกำลังพลทุกนาย  เป็นอย่างดี  ขอขอบคุณกำลังพลทุกนาย ที่ได้ร่วมแรงร่วมใจในการปฏิบัติหน้าที่  ด้วยความมุ่งมั่น เพื่อให้บรรลุผลตามเจตนารมณ์  อย่างเต็มกำลังความสามารถ  ทำให้ภารกิจในทุกด้าน บรรลุผล ตามนโยบายของกองทัพบก  อย่างมีประสิทธิภาพ  แม้ผมจะต้องไปดำรงตำแหน่ง รองเสนาธิการทหาร  แต่ความรักความผูกพัน ที่มีต่อกองทัพภาคที่3 จะไม่มีวันเปลี่ยนแปลง  ผมพร้อมที่จะให้การสนับสนุนการปฏิบัติงาน ของ กองทัพภาคที่ 3  อย่างเต็มกำลังความสามารถ

ด้านพลโท อภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์ แม่ทัพภาคที่ 3 กล่าวว่า ในโอกาสที่ผมได้ดำรงตำแหน่ง แม่ทัพภาคที่ 3 ขอยืนยันเจตนารมณ์อย่างแน่วแน่ว่าจะทุ่มเทในการปฏิบัติงาน อย่างเต็มกำลังความสามารถ  เพื่อความเจริญก้าวหน้าของกองทัพภาคที่ ๓ ด้วยความซื่อสัตย์  สุจริต  ถูกต้อง  ชอบธรรม  บนพื้นฐานแห่งคุณธรรม และจริยธรรม  ทั้งจะปกครองผู้ใต้บังคับบัญชา ด้วยความเป็นธรรม และจะร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการปฏิบัติงาน  เพื่อสรรสร้างความมั่นคง ความสงบสุข  และความรักความสามัคคี ในพื้นที่ ๑๗ จังหวัดภาคเหนือ ต่อไป  ในโอกาสอันนี้ ขอรับมอบหน้าที่และการบังคับบัญชา กองทัพภาคที่ ๓ ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป.

สำหรับพลโท อภิเชษฐ์  ซื่อสัตย์ แม่ทัพภาคที่ 3 นักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่ 21 นักเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้ารุ่นที่ 32เป็นแม่ทัพคนที่  39  ของกองทัพภาคที่ 3

/////////////

 

แสดงความคิดเห็น