ประกันสังคม บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่แก่ผู้ประกันตนอายุ 50 ปี ขึ้นไป

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 15 ตุลาคม 2563 ที่ห้องพลับพลึง โรงพยาบาลพุทธชินราช จ.พิษณุโลก  นางกันยรัตน์  จันกลิ่น ประกันสังคมจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับ นายแพทย์สุชาติ  พรเจริญพงศ์  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพุทธชินราช เปิดกิจกรรม Kick off  การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคกรณีวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่แก่ผู้ประกันตนอายุ 50 ปี ขึ้นไป ฟรี เริ่มตั้งแต่วันนี้ถึง 31 ธันวาคม 2563

ตามที่สำนักงานประกันสังคมได้มีประกาศคณะกรรมการการแพทย์ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม เรื่อง หลักเกณฑ์ และอัตราค่าส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสำหรับประโยชน์ทดแทนในกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยอันมิใช่เนื่องจากการทำงาน พ.ศ.2563 ลงวันที่ 8 กันยายน พ.ศ.2563  เพิ่มสิทธิประโยชน์ให้แก่ผู้ประกันตนที่มีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป มีสิทธิได้รับบริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค กรณีวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ณ สถานพยาบาลที่สำนักงานประกันสังคมกำหนดปีละ 1 ครั้ง

ดังนั้นโรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก ร่วมกับ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพิษณุโลกเปิดให้บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ชนิด 3 สายพันธุ์ หรือ 4 สายพันธุ์ แก่ผู้ประกันตนที่มีอายุตั้งแต่ 50 ปี ชึ้นไป โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น โดยผู้ประกันตนที่สนใจสามารถติดต่อขอรับบริการได้ที่ประชาสัมพันธ์ ลานอเนกประสงค์ ด้านข้างอาคารผู้ป่วยนอก ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00-15.00 น. ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม -31 ธันวาคม 2563 นี้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงานประกันสุขภาพ โทรศัพท์ 055-248466

นางกันยรัตน์  จันกลิ่น ประกันสังคมจังหวัดพิษณุโลก กล่าวว่า ทางสำนักงานประกันสังคม ได้เปิดบริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ แก่ผู้ประกันตน ที่อายุ 50 ปีขึ้นไป ฟรี  โดยในวันนี้เป็นวันเริ่มต้นพร้อมกันทั้งประเทศ ในส่วนของจังหวัดพิษณุโลก นั้น ได้มีสถานบริการแก่ผู้ประกันตน จำนวน 3 แห่ง คือ รพ.พุทธชินราช , รพ.มหาวิทยาลัยนเรศวร และ รพ.สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ซึ่งจากการตรวจสอบพบว่ามีผู้สูงอายุ 50 ปีขึ้นไปที่ประกันตน  มีสิทธิ์ใช้บริการได้กว่า  12,000 ราย

////////////

 

แสดงความคิดเห็น