อบจ.พิษณุโลกต้อนรับคณะตรวจประเมินจ.พิษณุโลกเป็นเมืองแห่งไมซ์ MICE CITY


วันที่ 16 ตุลาคม 2563 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พร้อมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ร่วมให้การต้อนรับคณะตรวจประเมินจังหวัดพิษณุโลกเพื่อเป็นเมืองแห่งไมซ์ ลงพื้นที่ตรวจประเมินเมือง MICE CITY จังหวัดพิษณุโลก จากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ และสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) ณ ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก จากนั้นพาคณะนั่งรถรางนำชมบรรยากาศรอบเมืองพิษณุโลกและเดินทางต่อไปยังวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร ก่อนจะเดินทางต่อไปที่พิพิธภัณฑ์พระราชวังจันทน์และศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
สำหรับจังหวัดพิษณุโลก มีความพร้อมในการเป็นเมืองไมซ์ซิตี้ เนื่องจากเป็นเมืองศูนย์กลางความเจริญและเปรียบเสมือนประตูสี่แยกอินโดจีนที่เชื่อมโยงจังหวัดและภูมิภาคแห่งนี้ รวมทั้งยังเป็นที่ตั้งของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ประกอบด้วย จังหวัดพิษณุโลก สุโขทัย ตาก อุตรดิตถ์ และเพชรบูรณ์ จนกระทั่งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วนในจังหวัดพิษณุโลกได้มีฉันทามติร่วมกันยื่นเสนอขอประเมินจังหวัดพิษณุโลกเพื่อเป็นเมืองแห่งไมซ์ ด้วยความประสงค์ที่จะพัฒนาจังหวัดพิษณุโลกด้วยกิจกรรมไมซ์ เนื่องจากอุตสาหกรรมไมซ์จะเป็นเครื่องมือสำคัญประการหนึ่งในการผลักดันและพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัดให้มีการยกระดับ สร้างรายได้และทำให้จังหวัดพิษณุโลกได้มีโอกาสใหม่ๆ เกิดขึ้น เพื่อนำพาความเจริญและการพัฒนาในมิติต่างๆ ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดพิษณุโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเกิดประโยชน์ต่อส่วนร่วมทุกภาคส่วนอย่างยืนต่อไป———————————-

 

แสดงความคิดเห็น