อบจ.พิษณุโลกร่วมมืออาชีวศึกษาจัดหลักสูตรวิชาชีพให้นักเรียน


วันที่ 22 ตุลาคม 2563 ที่ห้องประชุมสุพรรณกัลยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ตำบลสมอแข อำเภอเมืองพิษณุโลก นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) แนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาจังหวัดพิษณุโลก ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกกับสถาบันการศึกษา สังกัดอาชีวศึกษา จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 7 แห่ง ได้แก่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก, วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก, วิทยาลัยเทคนิคสองแคว, สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3, วิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลก, วิทยาลัยการอาชีพนครไทยและวิทยาลัยพาณิชยการบึงพระพิษณุโลก เพื่อร่วมกันในการดำเนินการเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก โดยมีผู้ร่วมลงนามประกอบด้วย นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก, นายสงวน หอกคำ ผู้อำนวยการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3, ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร อดีตเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและเลขาธิการคณะกรรมการอาชีวศึกษา นางสีไพร โกธรรม ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก และผู้บริหารสถาบันการอาชีวศึกษาทั้ง 7 แห่ง ภายในพิธีมีคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นสักขีพยาน
โดยในการลงนามความร่วมมือครั้งนี้มีเจตนารมณ์ร่วมกันในการดำเนินการเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ทั้ง 3 แห่ง คือ โรงเรียนศรีอินทราทิตย์พิทยาคม, โรงเรียนบางกลางท่าวพิทยาคม และโรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เพื่อเป็นทางเลือกสำหรับนักเรียนในสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกที่มีความประสงค์จะเรียนควบคู่ไปกับหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ และเพิ่มโอกาสทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษาแก่นักเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ตลอดจนเพื่อประสานความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกและอาชีวศึกษาจังหวัดพิษณุโลก โดยการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนร่วมกันให้แก่ผู้เรียนในหลักสูตรระยะสั้นและทวิภาคีและส่งเสริมสนับสนุนให้ศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ/หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงต่อไป โดยในการลงนามความร่วมมือ (MOU) แนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาจังหวัดพิษณุโลกครั้งนี้ถือเป็นแห่งแรกของประเทศไทย.
——————————————

แสดงความคิดเห็น