กกต.ประชุมชี้แจงผู้สนใจสมัครนายกและส.อบจ.พิษณุโลก

วันที่ 27 ตุลาคม 2563 กกต. พิษณุโลก พร้อมคณะ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก จัดประชุมชี้แจงผู้สนใจ และผู้สนใจที่จะสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ณ ห้องประชุมนครสรลวงสองแคว องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ตำบลวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
นาง สมิหรา เหล็กพรหม ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพิษณุโลก เปิดเผยว่า การทำกิจกรรมในครั้งนี้ได้ ได้มีการเชิญผู้สนใจสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ภายหลังคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีมติเห็นชอบแผนการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ทั้ง 76 จังหวัดทั่วประเทศ โดยกำหนดให้มีการรับสมัครเลือกตั้งในระหว่างวันจันทร์ที่ 2 ถึงวันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2563 และวันเลือกตั้งเป็นวันอาทิตย์ที่ 20ธันวาคม 2563
ทั้งนี้ เพื่อชี้แจง การตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม , การดำเนินการตามมาตรา 55 และมาตรา 56 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562, การบริหารจัดการเลือกตั้ง ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และการเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับ บุคลากร วัสดุอุปกรณ์และงบประมาณ ในการหาเสียง โดยเฉพาะ การหาเสียงผ่านสื่ออิเลคทรอนิกส์ สื่อโซเชียลมีเดีย ที่จะต้องมีการแจ้งกับทาง กกต.ได้รับทราบ ทั้งที่ผู้สมัครและผู้สนับสนุน เพราะจะมีการหักเป็นค่าใช้จ่ายในการหาเสียง รวมถึงการยื่นเอกสารการเสียภาษีเงินย้อนหลังเป็นเวลา 3 ปี ติดต่อกัน เป็นต้น
ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพิษณุโลก กล่าวเพิ่มเติมว่า หลังจากนี้ไปทางคณะกรรมการการเลือกตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะได้ประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งในวันที่ 29 ตุลาคม 2563 ทั่วประเทศแล้ว ส่วนผู้ที่ไม่มารับฝังการชี้แจงในครั้งนี้ หลังจากเปิดการรับสมัครเลือกตั้งในระหว่างวันจันทร์ที่ 2 ถึงวันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2563 ไปแล้ว เบื้องต้น ได้กำหนด จัดประชุมชี้แจงข้อมูลอีกครั้ง ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ซึ่งจะดำเนินการชี้แจงรายละเอียดสำหรับผู้สมัครโดยเฉพาะ ให้เป็นไปอย่างเข้มข้น ต่อไป

แสดงความคิดเห็น