ผู้ว่า เน้นผู้บริหารสถานศึกษาปลูกฝังนักเรียนรักชาติ ศาสนา กษัตริย์

เมื่อเวลา  09.00 น.ของวันที่  9 พ.ย. ที่หอประชุมโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในกาประชุมขับเคลื่อนนโยบายด้านการศึกษาจังหวัดพิษณุโลก ให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษาในจังหวัดพิษณุโลก เพื่อมอบนโยบายด้านการศึกษาของจังหวัดพิษณุโลก โดยก่อนการประชุมผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกได้ร่วมร้องเพลงชาติ   และร่วมกล่าวปฏิญาณตนเป็นข้าราชการที่ดี ต่อพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระบรมราชินี

หลังจากนั้น นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ได้กล่าวมอบนโยบายการศึกษาให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษาในจังหวัดพิษณุโลก โดยเฉพาะให้ผู้บริหารสถานศึกษาได้ปลูกฝังเยาวชน ให้ตระหนักถึงความสำคัญชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เนื่องจากชาติไทยที่อยู่ได้จนถึงทุกวันนี้ ก็เพราะสถาบันพระมหากษัตริย์ ที่กอบกู้ชาติไทยหลายยุคหลายสมัยจนกระทั่งราชวงศ์จักรี ที่ทำให้คนในชาติอยู่ร่มเย็นเป็นสุข

นอกจากนี้ยังเน้นย้ำให้สถานศึกษาแนะแนวการเรียนรู้ให้แก่นักเรียน โดยเฉพาะด้านวิชาชีพที่สามารถเรียนจบและมีงานทำ ขณะที่ทางสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ยังได้ร่วมหน่วยงานที่จัดการศึกษาในจังหวัด บูรณาการจัดการด้านศึกษาในระดับท้องถิ่น ลดความเลี่อมล้ำทางการศึกษา และมุ่งการพัฒนาเด็ก เยาวชน คนไทย ให้ได้รับการศึกษาที่ดี มีคุณภาพต่อไป

//////////////

แสดงความคิดเห็น