สพป พล1 จัดอบรม นร.เสริมสร้างพลังแผ่นดิน รักษ์สถาบันพระมหากษัตริย์

เมื่อเวลา 08:30 น ของวันนี้( 13 พ.ย.) ที่โรงละครเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษาบรมราชินีนาถ มหาวิทยาลัยนเรศวร ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี เป็นประธานเปิดการจัดอบรมเสริมสร้างพลังแผ่นดินภูมิภาคพิษณุโลก ของการจัดอบรมเสริมสร้างพลังแผ่นดิน : ภูมิพิษณุโลก ซึ่งทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 1 จัดขึ้น เพื่อให้นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษามีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทยเพื่อสร้างความรักความสามัคคีต่อผืนแผ่นดินไทย การสร้างการรับรู้และความตระหนักในและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์  พร้อมทั้งเพื่อให้นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้และเข้าใจในการเป็นจิตอาสาพระราชทานตามพระราชดำริ และสามารถปฏิบัติตนได้เป็นแบบอย่างที่ดี

ผู้เข้ารับการอบรมเป็นนักเรียนและครูจากโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา จำนวน 40 โรงเรียน ประกอบด้วยนักเรียน 2,735 คน ข้าราชการครูจำนวน 40 คนบุคลากรสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 30 คน รวม ทั้งสิ้น 2,805 คน แนวทางการจัดการอบรมเป็นการให้บรรยายความเป็นการบรรยายให้ความรู้โดยคณะวิทยากรจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 1 วิทยากรจากมหาวิทยาลัยนเรศวรและวิทยากรจิตอาสา 904

////////

แสดงความคิดเห็น