ผู้ว่าฯระดมสมองวางแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจ

วันที่ 16 พฤศจิกายน 63 ที่ห้องประชุมสมเด็จพระบรมไตรโลกนารถ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดพิษณุโลก กระตุ้นเศรษฐกิจด้วยจังหวัดพิษณุโลกมีนโยบายส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว ให้มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยว นโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวของรัฐบาลในการกระตุ้นเศรษฐกิจและยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวเพื่อเป็นการกำหนดทิศทางการท่องเที่ยวของจังหวัดพิษณุโลกให้ดำเนินการ ไปด้วยความเรียบร้อยมีการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นการบูรณาการข้อมูลทุกภาคส่วนและระดมความคิดเห็นในการพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดพิษณุโลกให้มีการขับเคลื่อนและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก กล่าวว่า วันนี้จะมีการประชุมหารือแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดพิษณุโลกโดยมีวาระการขับเคลื่อนพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดตามนโยบายของรัฐบาลและยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 4 ประเด็นได้แก่ 1 การขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันเพื่อแก้ไขปัญหาระดับพื้นที่โดยมี 12 กลุ่มปัญหาเร่งด่วน 1 ในประเด็นปัญหาคือด้านการท่องเที่ยวกรณีนักท่องเที่ยวและรายได้จากการท่องเที่ยวลดลงเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 การขับเคลื่อนจังหวัดพิษณุโลกสู่เมืองท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์การขับเคลื่อนจังหวัดพิษณุโลกเป็นเมืองMice  City การขับเคลื่อนจังหวัดพิษณุโลกเป็นเมืองอัจฉริยะ Smart City ซื้อใหม่ พร้อมกันนี้ได้มีการจัดทำเส้นทางการท่องเที่ยวเพื่อกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัดพิษณุโลกในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยวโดยจัดให้มีการมีโปรโมชั่นจัดสนับสนุนการท่องเที่ยวตามเส้นทางดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง พร้อมกันนี้ยังได้มีโครงการส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดตามความต้องการของภาคเอกชนในการกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวอีกด้วย

นายสบธนา อั๋นประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงาน พิษณุโลก กล่าวว่า สถานการณ์การท่องเที่ยวของจังหวัดพิษณุโลกฟื้นตัว นักท่องเที่ยวติดอันดับที่ 3 ของภาคเหนือ เนื่องจากการเดินทางมาจังหวัดพิษณุโลกคุ้มค่า เป็นเมืองที่ต้องแวะแม้ไม่ใช่จุดหมายการท่องเที่ยว เพราะเรามีพระพุทธชินราช มีศิลปวัฒนธรรม ที่น่าสนใจ มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ แหล่งท่องเที่ยวชุมชน ซึ่งหากมีการเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวจะสามารถเพิ่มมูลค่าการท่องเที่ยว นอกจากนี้ จ.พิษณุโลก มีโรงแรมที่พักจำนวนมาก ราคาเฉลี่ย อยู่ที่ 600-700 บาท โดยเฉลี่ยนักท่องเที่ยวจะใช้เงินเฉลี่ยหัวละ 1,500 บาทต่อวัน สำหรับแผนตลาดท่องเที่ยวอยากให้เน้นลูกค้ากลุ่มใหม่ โดยเฉพาะกลุ่มคนรวย ที่ต้องการพักโรงแรมหรู ราคาเกิน 3,000 บาท ปัจจุบันมีเพียง 3-4 โรงแรม พบมีลูกค้าพักเกิน 70% เป็นกลุ่มที่น่าสนใจ ที่เขาแวะมาพัก แต่ไม่มีเป้าหมายว่าไปเที่ยวที่ใดบ้าง พิษณุโลกควรค้นหาว่ามีอะไร ใหม่ๆ แล้วเน้นการประชาสัมพันธ์ ใช้อาหารชูโรง เพื่อให้นักท่องเที่ยวสายกินเที่ยวซึ่งจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้มากขึ้น

นางศศิวัณย์ ศรีพรหม รองประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแหล่งประเทศไทย กล่าวว่า เราเป็นกลุ่มจังหวัดที่มีสถานที่ธรรมธรรมชาติและที่เกิดขึ้นในชุมชนจำนวนมากอันจะสามารถอำนวย การท่องเที่ยวในประเทศที่ยังคงไม่ถูกกระทบจากสถานการณ์โรคระบาดโควิด19 เพราะเหตุว่ากลุ่มจังหวัดไม่พึ่งพาการท่องเที่ยวจากต่างประเทศมากนักจนเสียสมดุล ทำให้กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่างซึ่งมีพิษณุโลกเป็นแกนมีความพร้อม มีสถานพยาบาลและสถานศึกษาด้านสุขภาพเป็นจำนวนมาก อาทิ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร โรงพยาบาลเอกชน สถานศึกษาแพทย์แผนไทยวิทยาลัยการสาธารณสุขสิริธร จังหวัดพิษณุโลก สวนสมุนไพร12กลุ่มโรค วิทยาลัยพยาบาลทั้งราชภัฎฯและกระทรวงสาธารณสุข สิ่งเหล่านี้เมื่อเชื่อมโยงกับทรัพยากรจังหวัดในกลุ่มแล้วจะมีความสามารถดำเนินกิจกรรมด้านสุขภาพ สนับสนุนให้จังหวัดพิษณุโลก เป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Wellness Hub) แพทย์แผนไทยสมุนไพรและความงามเมืองแพทย์แผนไทยและความงาม

//////

แสดงความคิดเห็น