ศธ.ลงพื้นที่ติดตามความพร้อมการยกระดับคุณภาพของโรงเรียนในจังหวัดพิษณุโลก

นายพิเชฐ โพธิ์ภักดี ศึกษาธิการภาค 10  พร้อมด้วยนายลือชัย ชูนาคา ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1-3 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา เขต 39 และคณะ ลงพื้นที่โรงเรียนบ้านปลักแรด อำเภอบางระกำ โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา โรงเรียนบ้านป่าสัก (ทศพลอนุสรณ์) อ.พรหมพิราม ที่จะยกระดับให้เป็นโรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนดีสี่มุมเมือง โรงเรียน stand alone ของจังหวัดพิษณุโลก

สำหรับ โรงเรียนคุณภาพของชุมชน เกิดจากนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รมว.ศธ.) ที่ต้องการยกระดับรายได้ของทุกจังหวัดทั่วประเทศด้วยการยกระดับการศึกษา โดยบริหารจัดการโรงเรียนใน 3 รูปแบบ คือ โรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง และโรงเรียน stand alone เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันมีจำนวนเด็กนักเรียนลดลง แต่มีจำนวนโรงเรียนขนาดเล็กเพิ่มมากขึ้น ทำให้เกิดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาและเด็กขาดโอกาสทางการศึกษา การยกระดับการศึกษาของโรงเรียน จะเป็นการสร้างโรงเรียนคุณภาพให้เกิดขึ้น ทำให้เกิดความยั่งยืนได้ ซึ่งแต่ละพื้นที่ก็จะมีบริบทที่แตกต่างกัน ในส่วนนี้ จังหวัดจะเป็นฐานในการกำหนดเป้าหมาย เพื่อการพัฒนาที่เหมาะสมกับบริบทของตัวเอง

////////////

แสดงความคิดเห็น