อบจ.พิษณุโลกสร้างฝายชะลอน้ำใช้ผลิตน้ำประปาช่วยเหลือ 7 หมู่บ้านในพื้นที่ต.นาบัว อ.นครไทย

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ว่าที่ร้อยตรี อิทธิพล บุบผะศิริ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย นางชุตินันท์ เครือสุข สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เขตอำเภอนครไทย นายอำนวย ตาวงค์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก และนายวัทธิกร ขวัญจริง ผู้อำนวยการกองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ได้รับมอบหมายจาก นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ให้ลงพื้นที่ดำเนินการก่อสร้างฝายชะลอน้ำตามโครงการ “รวมพลคนสร้างฝายชะลอน้ำ” ให้แก่ราษฎรในพื้นที่หมู่ 3-4 ตำบลนาบัว อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับ นายประเจตน์ หมื่นพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว และผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นในพื้นที่และราษฎรในพื้นที่ตำบลนาบัวกว่า 70 คน ที่พร้อมใจช่วยกันกรอกกระสอบทรายและก่อสร้างฝายชะลอน้ำบริเวณแม่น้ำแควน้อย ซึ่งถือเป็นสายน้ำหลักที่ใช้ในการผลิตน้ำประปาหมู่บ้านเพื่อให้ราษฎรในตำบลนาบัว จำนวน 7 หมู่บ้าน ราษฎร 900 ครัวเรือน และประชากรกว่า 5,000 คน ได้ใช้อุปโภคบริโภค ซึ่งพบว่าขณะนี้แม่น้ำสายดังกล่าวกำลังเริ่มแห้งขอดส่งผลให้ไม่มีแหล่งน้ำสำหรับใช้ผลิตประปาหมู่บ้านจนได้รับความเดือดร้อนอย่างหนัก ซึ่งหากดำเนินการสร้างฝายชะลอน้ำแล้วเสร็จจะสามารถช่วยชะลอและกักเก็บน้ำไว้ใช้ในการผลิตน้ำประปาเพื่ออุปโภคบริโภคได้อย่างเพียงพอแล้วยังช่วยอนุรักษ์แหล่งต้นน้ำให้กับประชาชนในพื้นที่ให้ได้รับประโยชน์อย่างยั่งยืนต่อไป โดยในปีนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ตั้งเป้าดำเนินการก่อสร้างฝายชะลอน้ำจำนวน 15 แห่ง ในพื้นที่อำเภอนครไทยและอำเภอชาติตระการ.

แสดงความคิดเห็น