ผลเลือกตั้งนายกเทศมนตรี เทศบาล 26 แห่งใน 9 อำเภอ จ.พิษณุโลก 

29 มีนาคม 2564 รายงานผลอย่างไม่เป็นทางการ เลือกตั้งนายกเทศมนตรี 26 แห่งใน 9 อำเภอของจังหวัดพิษณุโลก

อำเภอเมืองพิษณุโลก 1. เทศบาลนครพิษณุโลก ผู้ที่ได้คะแนนเลือกตั้งมากที่สุด คือ นางเปรมฤดี ชามพูนท หมายเลข 2 ได้คะแนน 11,199 คะแนน 2.เทศบาลเมืองอรัญญิก ผู้ที่ได้คะแนนเลือกตั้งมากที่สุด คือ นายนรินทร์ วัฒนกุลชัย หมายเลข 2 ได้คะแนน 5,823 คะแนน 3. เทศบาลตำบลบ้านใหม่ ผู้ที่ได้คะแนนเลือกตั้งมากที่สุดคือ นายพิษณุพงษ์เกียรติดำรงกุล หมายเลข 2 ได้คะแนน 596 คะแนน 4.เทศบาลตำบลบ้านคลอง ผู้ที่ได้คะแนนเลือกตั้งมากที่สุด คือ นางนภาพร ตาแก้ว หมายเลข 2 ได้คะแนน 1,860 คะแนน 5.เทศบาลตำบลพลายชุมพล ผู้ที่ได้คะแนนเลือกตั้งมากที่สุด คือนายสมชาย สุขป้อม หมายเลข 2 ได้คะแนน 2,060 คะแนน 6.เทศบาลตำบลท่าทอง ผู้ที่ได้คะแนนเลือกตั้งมากที่สุด คือนายพัลลภ ลาทุม หมายเลข 2 ได้คะแนน 6,508 คะแนน 7.เทศบาลตำบลหัวรอ ผู้ที่ได้คะแนนเลือกตั้งมากที่สุด คือ นายนพคุณ แถมพยัคฆ์ หมายเลข 1 ได้คะแนน 6,601 คะแนน

อำเภอชาติตระการ เทศบาลตำบลป่าแดง ผู้ที่ได้คะแนนเลือกตั้งมากที่สุด คือ นายอำนวย ม่วงทิม หมายเลข 2 ได้คะแนน 2,160 คะแนน

อำเภอบางระกำ 1.เทศบาลตำบลบึงระมาณ ผู้ที่ได้คะแนนเลือกตั้งมากที่สุด คือ นายถวัลย์ ยอดฉุน หมายเลข 1 ได้คะแนน 1,412 คะแนน 2.เทศบาลตำบลปลักแรด ผู้ที่ได้คะแนนเลือกตั้งมากที่สุดคือ นางสาวสนิชา เพชรแก้ว หมายเลข 1 ได้คะแนน 1,392 คะแนน 3.เทศบาลตำบลพันเสา ผู้ที่ได้คะแนนเลือกตั้งมากที่สุด คือ นายประกาศิต หงษ์วิเศษ หมายเลข 1 ได้คะแนน 2,652 คะแนน 4.เทศบาลตำบลบางระกำ ผู้ที่ได้คะแนนเลือกตั้งมากที่สุดคือ นายเพียร ไพโรจน์ หมายเลข 1 ได้คะแนน 1,351 คะแนน 5.เทศบาลบางระกําเมืองใหม่ ผู้ที่ได้คะแนนเลือกตั้งมากที่สุดคือ นายวิบูลย์ ตั้งเกษมวิบูลย์ หมายเลข 3 ได้คะแนน 3,633 คะแนน

อำเภอพรหมพิราม 1.เทศบาลตำบลวงฆ้อง ผู้ที่ได้คะแนนเลือกตั้งมากที่สุด คือ นายวัฒนชัย สนองคุณ หมายเลข 1 ได้คะแนน 841 คะแนน 2.เทศบาลตำบลพรหมพิราม ผู้ที่ได้คะแนนเลือกตั้งมากที่สุดคือ นางภัสศุชดา งดงาม หมายเลข 1 ได้คะแนน 399 คะแนน

อำเภอเนินมะปราง 1.เทศบาลตำบลเนินมะปราง ผู้ที่ได้คะแนนเลือกตั้งมากที่สุดคือ นายประทีป พ่วงสุข หมายเลข 2 ได้คะแนน 840 คะแนน 2.เทศบาลตำบลไทรย้อย ผู้ที่ได้คะแนนเลือกตั้งมากที่สุดคือ นายสมเกียรติ เกรียงไกรอนันต์ ผู้สมัครหมายเลข 1 ได้คะแนน 2,865 คะแนน 3.เทศบาลตำบลบ้านมุง ผู้ที่ได้คะแนนเลือกตั้งมากที่สุดคือ นางสาวดารารัตน์ น้อยพันธ์ หมายเลข 1 ได้คะแนน 1,699 คะแนน
อำเภอนครไทย 1.เทศบาลตำบลนครไทย ผู้ที่ได้คะแนนเลือกตั้งมากที่สุด คือ นายเอกชัย โศจิวิศาล หมายเลข 2 ได้คะแนน 2,738 คะแนน 2.เทศบาลตำบลบ้านแยง ผู้ที่ได้คะแนนเลือกตั้งมากที่สุด คือ ดาบตำรวจประสาท ปั่นเงิน หมายเลข 3 ได้คะแนน 1,578 คะแนน

อำเภอบางกระทุ่ม 1.เทศบาลตำบลบางกระทุ่ม ผู้ที่ได้คะแนนเลือกตั้งมากที่สุดคือ นายบุญสวน มณีท่าโพธิ์ หมายเลข 2 ได้คะแนน 530 คะแนน 2.เทศบาลตำบลสนามคลี ผู้ที่ได้คะแนนเลือกตั้งมากสุด คือ นายจรัญ แสงปรางค์ หมายเลข 1 ได้คะแนน 918 คะแนน 3.เทศบาลตำบลห้วยแก้ว ผู้ที่ได้คะแนนเลือกตั้งมากสุดคือ นายประเทือง นุชบ้านป่า หมายเลข 1 ได้คะแนน 1,767 คะแนน 4. เทศบาลตำบลเนินกุ่ม ผู้ที่ได้คะแนนเลือกตั้งมากที่สุดคือ นางเจียง สิบหมื่นเปี่ยม หมายเลข 4 ได้คะแนน 2,399 คะแนน

อำเภอวัดโบสถ์ 1.เทศบาลตําบลวัดโบสถ์ ผู้ที่ได้คะแนนเลือกตั้งมากสุดคือ นายสมศักดิ์ ลิ่มพันธ์ หมายเลข 2 ได้คะแนน 1,922 คะแนน

อำเภอวังทอง 1.เทศบาลตำบลวังทอง ผู้ที่ได้คะแนนเลือกตั้งมากสุด คือ ร้อยตำรวจตรีสุชาติ กลิ่นสังข์ หมายเลข 2 ได้คะแนน 1,587 คะแนน

/////

แสดงความคิดเห็น