สืบสานประเพณีสู่ขวัญบ่อเกลือพันปี ต.บ่อโพธิ์ อ.นครไทย ปี 2564


วันที่ 8 เมษายน 2564 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ร่วมพิธีบวงสรวงเจ้าปู่บ่อเกลือพันปีและเป็นประธานเปิดงานสืบสานประเพณีสู่ขวัญบ่อเกลือพันปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ บ่อเกลือพันปี หมู่ที่ 1 ตำบลบ่อโพธิ์ อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย นางชุตินันท์ เครือสุข และนายอาวุธ ยวนแห่ว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เขตอำเภอนครไทย นางเทียมตา พรมรักษา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพธิ์ ผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นและชาวบ้านบ่อโพธิ์ร่วมพิธีจำนวนมาก ทั้งนี้เพื่อสักการบูชา อนุรักษ์ ส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่นและขออนุญาตให้เจ้าปู่เปิดบ่อเกลือพร้อมทั้งสู่ขวัญบ่อเกลือพันปี ซึ่งนับเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมายาวนานสู่ลูกหลานจนถึงปัจจุบัน เพื่อสักการะบูชาเจ้าปู่บ่อเกลือ สิ่งศักดิ์สิทธิ์และบรรพบุรุษที่ให้การปกป้องคุ้มครอง ดูแลรักษาสถานที่แห่งนี้ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ตลอดจนเพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและยาวนานต่อชาวบ้านบ่อโพธิ์ หมู่ที่ 1 และชาวตำบลบ่อโพธิ์ อำเภอนครไทย
ทั้งนี้ตามความเชื่อและศรัทธาเกี่ยวกับตำนานที่ทำให้เกิดบ่อเกลือพันปีว่าบ่อเกลือแห่งนี้มีเจ้าปู่คอยคุ้มครองดูแลอยู่ทุกปีเมื่อถึงเวลาเปิดบ่อเกลือ ชาวบ้านจะทำพิธีบวงสรวงเจ้าปู่บ่อเกลือเพื่อบอกกล่าวว่าจะทำการเปิดบ่อ เป็นสัญญาณว่าฤดูกาลแห่งการทำเกลือกำลังจะเริ่มต้นขึ้นแล้ว ซึ่งชาวบ้านที่จะตักน้ำเกลือจากบ่อเกลือพันปีแห่งนี้ขึ้นมาต้องใช้วิธีหาบทีละถังสองถังเท่านั้น โดยห้ามสูบน้ำเกลือขึ้นมาใช้ซึ่งคนโบราณเชื่อว่าหากฝ่าฝืนอาจมีอันเป็นไป หรืออาจเป็นกลอุบายที่อยากให้มีน้ำเกลือใช้จนไม่มีวันหมด จึงทำให้ชาวบ่อโพธิ์ยังคงถือปฏิบัติตามข้อห้ามสืบต่อกันมาอย่างเคร่งครัดจนถึงปัจจุบัน โดยชาวบ่อโพธิ์จะทำพิธีเปิดบ่อเกลือ (ล้างบ่อ) ทุกวันอังคารสัปดาห์ที่สองของเดือนยี่ ตรงกับเดือนมกราคมของปีนั้นๆ ซึ่งหลังเปิดบ่อเกลือ (ล้างบ่อ) แล้ว ในสัปดาห์ต่อมาชาวบ่อโพธิ์ก็จะประกอบพิธีบวงสรวงและสู่ขวัญเจ้าปู่บ่อเกลือพันปีสู่ แต่ด้วยในปีนี้ได้มีการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณบ่อเกลือพันปีจึงทำให้ต้องเลื่อนการจัดพิธีสู่ขวัญบ่อเกลือมาเป็นวันนี้เพื่ออนุรักษ์และส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบต่อไป


———————————————–

แสดงความคิดเห็น