ตรวจสถานบริการกวดขันมาตรการควบคุม covid-19 ช่วงเทศกาลสงกรานต์

วันที่ 9 เมษายน 2564 เวลา 22.00 น นายเจษฎา ลิ้มตระกูล นายอำเภอเมืองพิษณุโลก พร้อมด้วยชุดจัดระเบียบสังคมจังหวัดพิษณุโลก และ ชุดปฏิบัติการพิเศษDOPA37 ออกตรวจสถานบริการ หรือสถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ ผับ บาร์ คาราโอเกะ ให้ปฏิบัติตามมาตรการควบคุม ในช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ประจำปี 2564 และภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส covid-19
ตามที่อำเภอได้รับแจ้งจากกระทรวงมหาดไทยได้แจ้งให้ดำเนินการตาม นโยบายลดอบายมุขสร้างสุขให้สังคม เพื่อดำเนินการกับสถานบริการหรือสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการ และร้านจำหน่ายสุราที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญ หรือดำเนินกิจการที่ขัดต่อภาพลักษณ์และวัฒนธรรมอันดี และแหล่งอบายมุขอื่นที่ส่งผลเสียต่อปัญหายาเสพติด ได้แจ้งให้ดำเนินการตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 22/2558 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2558 ได้แจ้งให้ดำเนินการตามมาตรการรักษาความปลอดภัย และความสงบเรียบร้อยในการจัดงานรื่นเริง หรือเทศกาลสำคัญเพื่อสร้างความปลอดภัย สาธารณะให้เกิดขึ้นในสังคมไทย รวมทั้งได้แจ้งให้เข้มงวดกวดขันในการดำเนินการตามมาตรการกำกับดูแลสถานบริการ สถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายสถานบริการในช่วงเทศกาลคริสต์มาส และเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2564 ตามละเอียดแจ้งแล้วนั้น
กระทรวงมหาดไทยพิจารณาเห็นแล้วว่า ในวันที่ 10 ถึง 15 เมษายน 2564 เป็นช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ ซึ่งมีวันหยุดราชการติดต่อกันถึง 6 วัน จะมีประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนารวมทั้งไปร่วมกิจกรรมสงกรานต์ในพื้นที่ต่างๆ ทั้งในพื้นที่กรุงเทพฯและต่างจังหวัดเป็นจำนวนมาก ซึ่งที่ผ่านมาผู้ประกอบกิจการสถานบริการหรือสถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ ผับ บาร์ คาราโอเกะ รวมถึงภาคเอกชนอื่นๆ ได้มีการจัดกิจกรรมรื่นเริงและกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ โดยผู้จัดจะมีวิธีการดึงดูดนักท่องเที่ยวด้วยวิธีหลากหลาย ซึ่งส่วนใหญ่จะเน้นกลุ่มเป้าหมายที่เป็นวัยรุ่น เด็ก และเยาวชนมากขึ้น และในการเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวอาจมีการกระทำที่เป็นการฝ่าฝืนมาตราการควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ covid-19 ที่ทางราชการกำหนด รวมถึงฝ่าฝืนกฎหมายอื่นๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยของสังคม จึงเห็นควรให้ปฏิบัติการดำเนินการดังต่อไปนี้
1 เข้มงวดและตรวจตราสถานบริการ หรือสถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ ผับ บาร์ คาราโอเกะ ให้ปฏิบัติตามกฎหมาย และปฏิบัติตาม นโยบาย ลดอบายมุขสร้างสุขให้สังคม โดยเข้มงวดเกี่ยวกับ กำหนดเวลาเปิด ปิด ขอสถานบริการ หรือสถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ ผับ บาร์ คาราโอเกะ กวดขันไม่ให้ผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ ซึ่งมิได้ทำงานในสถานบริการนั้นเข้าไปในสถานบริการ ระหว่างเวลาทำการ ควบคุมมิให้มีการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แก่ผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ ป้องกันมิให้มีการนำอาวุธปืนเข้าไปในสถานบริการ ป้องกันมิให้มีการกระทำความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ ยาเสพติด การก่อความเดือดร้อนรำคาญทางเสียงแก่ผู้อาศัยในบริเวณใกล้เคียง และการแสดงที่ส่อไปในทางลามกอนาจาร ทั้งนี้ ให้ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติสถานบริการพ. ศ. 2509 คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 22/2558 และกฎหมายที่เกี่ยวข้องรวมทั้งเข้มงวดกวดขันสถานบริการหรือสถานประกอบการที่มีลักษณะ คล้ายสถานบริการ ผับ บาร์ คาราโอเกะ ให้ปฏิบัติตามคำสั่งของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือคำสั่งหรือประกาศของผู้ว่าราชการจังหวัดที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อพ. ศ. 2558 ประกอบข้อกำหนดที่ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพ.ศ 2548 รวมทั้งมาตราการควบคุมโรคอื่นๆ ที่ทางราชการกำหนดอย่างเคร่งครัด
2 ผู้ประกอบกิจการสถานบริการหรือสถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ ผับ บาร์ คาราโอเกะ ทุกแห่งตรวจสอบในเรื่องระบบความปลอดภัย มีให้มีการใช้อุปกรณ์ประกอบการแสดงที่อาจทำให้เกิดเพลิงไหม้หรือเกิดระเบิดได้

แสดงความคิดเห็น