จังหวัดพิษณุโลกคงมาตรการทางสังคมเข้ม เพื่อควบคุมสถานการณ์โควิด-19

นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 11/2564 ในวันศุกร์ที่ 16 เมษายน 2564 เวลา 13.30 ณ ห้องประชุมบุณยวงศ์วิโรจน์ ชั้น 5 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก
ที่ประชุมใช้เวลาหารือประเด็นสำคัญ ร่วม 3 ชั่วโมง และ มีมติเห็นชอบให้ ศบค.จังหวัดพิษณุโลกขยายช่วงเวลาการจัดตั้งด่านตรวจคัดกรองโรคโควิด-19 ระหว่างวันที่ 17 – 30 เมษายน จำนวน 4 ด่าน ดังนี้
– ด่านตรวจวังเป็ด อ.บางระกำ
– ด่านตรวจคลองเมม อ.พรหมพิราม
– ด่านตรวจวัดศรีโสภณ อ.วังทอง
– ด่านตรวจเส้นท่างาม – ทับยายเชียง
สำหรับมาตรการที่ประกาศไปก่อนหน้านี้ยังคงไว้เพื่อควบคุมการแพร่ระบาด
นอกจากนี้ มีมติเห็นชอบให้จัดตั้งโรงพยาบาลสนาม ณ โรงแรมเมย์ฟลาวเวอร์ ซึ่งสามารถรองรับผู้ป่วยจำนวน 100 ห้อง รวมทั้งให้หาสถานที่เพิ่มเติม เพื่อเตรียมรองรับ ในกรณีเกิดการระบาดเพิ่มมากขึ้น โดยให้พิจารณาใช้พื้นที่โรงพยาบาลสนามในอำเภอต่างๆ มอบให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/ สำนักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
พิษณุโลก เป็นหน่วยเบิกค่าใช้จ่ายในการเช่าสถานที่หรือปรับปรุงสถานที่ ค่าอาหาร 3 มื้อ , ค่าอุปกรณ์ดำรงชีวิตพื้นฐาน จัดบริการรถรับ – ส่งผู้ป่วย และ ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก กล่าวว่าขอให้กำลังใจประชาชน ในช่วงสถานการณ์ขณะนี้ขอให้ประชาชนมีสติ ไม่ตำหนิกล่าวโทษกัน ขอความร่วมมือสนับสนุนภาครัฐ และตระหนักถึงการใช้ชีวิตวิถีใหม่ กินร้อน ช้อนกลาง เว้นระยะห่าง ใส่หน้ากากอนามัย เพื่อเกราะป้องกันแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของพิษณุโลก
สถานการณ์ผู้ป่วย covid จังหวัดพิษณุโลก ประจำวันที่ 16 เมษายน 2564 เวลา 17.00 น.   ยอดผู้ป่วยรายใหม่ 23 ราย รวม ยอดสะสม ยกมา 96 ราย รวมเป็น 119 ราย 

แสดงความคิดเห็น