ตรวจร้านอาหารให้ความรู้เข้าใจมาตรการป้องกัน covid-19 ให้ปิดบริการ 3 ทุ่ม

วันที่ 16 เมษายน 2564 เวลา 21.00 น. นายเจษฎา ลิ้มศรีตระกูล นายอำเภอเมืองพิษณุโลก พร้อมด้วยปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอเมืองพิษณุโลก เจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรเมืองพิษณุโลก ชุดจัดระเบียบสังคมจังหวัดพิษณุโลก ลงพื้นที่ให้ความรู้ความเข้าใจแก่ร้านจำหน่ายอาหาร ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19
ตามที่ได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2563 และต่อมาได้ขยายระยะเวลาการบังคับใช้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ออกไปเป็นระยะอย่างต่อเนื่องจนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 โดยป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในช่วงที่ผ่านมา พบจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญและผู้ติดเชื้อได้กระจายตัวออกไปหลายพื้นที่อย่างรวดเร็ว ผู้ติดเชื้อหลายรายมีความเชื่อมโยงกับการเข้าใช้บริการสถานบันเทิง หรือสถานบริการประเภทต่างๆ ที่มิได้แสดงอาการของโรคและได้แพร่โรคออกไปยังผู้สัมผัสใกล้ชิด ซึ่งมีข้อมูลว่าเป็นเชื้อโรคสายพันธุ์ ที่สามารถระบาดได้รวดเร็วกว่าสายพันธุ์ปกติ ประกอบกับสถานการณ์ในปัจจุบันในสัปดาห์ที่ผ่านมาจังหวัดพิษณุโลกพบผู้ป่วยติดเชื้อ 119 ราย ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ. ศ. 2558 ข้อที่ 7 แห่งข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ. ศ. 2548 (ฉบับที่ 1 ) ลงวันที่ 25 มีนาคม 2563 และข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ 2548 (ฉบับที่ 19 ) ลงวันที่ 9 เมษายน 2564 ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพิษณุโลก ในคราวประชุมจึงมีคำสั่งดังต่อไปนี้
มาตรการจำกัดเวลาให้บริการ
1.สถานที่จำหน่ายอาหาร เปิดบริการได้ไม่เกิน 21.00 น. ตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไปงดบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานที่จำหน่ายอาหาร และใช้มาตรการ DMHTT ที่อย่างเคร่งครัด
2.สถานที่จำหน่ายอาหารประเภทบุฟเฟ่ต์ หมูกระทะ ชาบู หรือในลักษณะเดียวกัน งดบริการในลักษณะนั่งรับประทานในร้าน ให้จำหน่ายในลักษณะซื้อกลับไปรับประทานที่พักอาศัย โดยเปิดบริการได้ไม่เกิน เวลา 21.00 น. ( รวมไปถึงร้านที่มีพนักงานเสิร์ฟ ) ตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น เป็นต้นไปและใช้มาตรการ DMHTT ที่อย่างเคร่งครัด
3. ห้างสรรพสินค้าให้เปิดบริการได้ไม่เกิน 21.00 น ตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2564 เป็นต้นไปและใช้มาตรการ DMHTT ที่อย่างเคร่งครัด
4. บ่อตกปลา ตกกุ้ง งดบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานที่ เปิดบริการได้ไม่เกิน 21.00 น. เป็นต้นไปและใช้มาตรการ DMHTT ที่อย่างเคร่งครัด
5. โรงแรม กำหนดให้ผู้เข้าพักลงทะเบียนในโปรแกรม Save Phitsanlok ทุกรายโดยให้แสดงการลงทะเบียนต่อโรงแรมก่อนเข้าพักและใช้มาตรการ DMHTT ที่อย่างเคร่งครัด
โดยพนักงานเจ้าหน้าที่ที่มีอำนาจให้คำแนะนำ ตักเตือน ห้ามปราม และมีอำนาจกำหนดระยะเวลา เพื่อให้ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ เจ้าของ หรือผู้จัดการสถานที่ดำเนินการปรับปรุงแก้ไข รวมทั้งเสนอให้ผู้มีอำนาจตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อพิจารณาสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราวก็ได้ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามมาตรการหรือแนวปฏิบัติที่นายกรัฐมนตรีกำหนด สำหรับผู้ใดฝ่าฝืน ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อพ. ศ. 2558 ลงนามคำสั่งโดย นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก สั่ง ณ วันที่ 10 เมษายน 2564

แสดงความคิดเห็น