อบจ.พิษณุโลกฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อป้องกันโควิด-19 ในอ.บางกระทุ่ม-อ.พรหมพิราม

วันที่ 22 เมษายน 2564 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรี อิทธิพล บุบผะศิริ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก นายถนอมชัย บุตรวงษ์ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก นางณัฏฐา ชาวดง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เขตอำเภอบางกระทุ่ม และนายชมภู จันทร์เชื้อ หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก นำเจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ที่บริเวณศูนย์ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำอำเภอบางกระทุ่มและศูนย์ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำอำเภอพรหมพิราม รวมถึงห้องสมุดประชาชน ซึ่งอยู่ในความดูแลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ที่มีประชาชนมาใช้บริการและขอใช้สถานที่จัดประชุมหรือกิจกรรมต่างๆ รวมถึงฉีดพ่นบริเวณที่ว่าการอำเภอทั้งสองแห่ง ซึ่งเป็นสถานที่ที่มีประชาชนมาใช้บริการจำนวนมาก เพื่อเป็นการเพิ่มมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชน โดยในวันนี้ดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อในพื้นที่ 2 อำเภอ คือ อำเภอบางกระทุ่มและอำเภอพรหมพิราม พร้อมทั้งจะขายผลการดำเนินให้ครอบคลุมทั้ง 9 อำเภอ ทั้งนี้สำหรับสถานการณ์ผู้ป่วย Covid-19 จังหวัดพิษณุโลก ล่าสุดในวันที่ 22 เมษายน 2564 เวลา 15.00 น. พบผู้ป่วยรายใหม่ 9 ราย ยอดสะสมเดิม 191 ราย รวมยอดสะสม 200 ราย .
————————————————-

แสดงความคิดเห็น