ม.นเรศวร ร่วมกับ ม.เชียงใหม่ เตรียมการเรียนการสอนวิชาเคมีในวิถีใหม่

รศ.ดร.ปริญญา มาสวัสดิ์ รศ.ดร.วิภารัตน์ เชื้อชวด ชัยสิทธิ์ และ ผศ.ดร.ยุทธพงษ์ อุดแน่น อาจารย์ประจำภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกับศูนย์วิจัยทางนวัตกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการวิเคราะห์ (I-ANALY-S-T) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภายใต้ที่ปรึกษาและการสนับสนุนจาก ศ.ดร.เกตุ กรุดพันธ์ ทุนศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น (DPG 6080002) ตามโครงการวิจัย “นวัตกรรมสีเขียวในการวิเคราะห์ทางเคมีกับภูมิปัญญาท้องถิ่น” สนับสนุนโดยสำนักงานสนับสนุนการวิจัย (สกว.) หรือ  สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)

ในปัจจุบันได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์ แบบ E-Workshop ขึ้น เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนปฏิบัติการแบบออนไลน์ในยุควิถีใหม่ (New normal) โดยเคมีสะอาดแนวใหม่ด้วยการใช้รีเอเจนต์ธรรมชาติและเทคโนโลยีการสื่อสารสมัยใหม่รวมถึงโทรศัพท์เคลื่อนที่ โดยนิสิตได้ทำปฏิบัติการเรื่อง การวิเคราะห์หาปริมาณเหล็กด้วยนวัตกรรมสีเขียวที่พัฒนาจากภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่บ้าน ซึ่งในยุค New normal จากการระบาดของโรค Covid-19 การศึกษาทุกระดับชั้นทั้งภาคบรรยายและภาคปฏิบัติการจำเป็นต้องมีการปรับตัวอย่างพลิกผันเป็นแบบการศึกษาวิถีใหม่ (New normal education) การวิเคราะห์ทางเคมีแบบสะอาด (Green chemical analysis) โดยใช้แนวคิดสารเคมีจากธรรมชาติซึ่งเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นมาเชื่อมโยงกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ สามารถทำให้เกิดการพัฒนาการวิเคราะห์ทางเคมีแนวใหม่ได้ ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อผู้เรียน โดยผู้เรียนสามารถทำปฏิบัติการได้เองที่บ้าน (Lab at home) ผ่านการเรียนการสอนแบบออนไลน์ โดยใช้วัสดุ อุปกรณ์ และสารเคมีที่หาได้ง่ายและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีความปลอดภัยต่อผู้ใช้ และลดขนาดและปริมาณการใช้สารเคมี (Down scaling)  ซึ่งนิสิตระดับปริญญาตรี สาขาเคมี ชั้นปีที่ 3 และ 4 ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้ฝึกประสบการณ์การวิเคราะห์ได้เองที่บ้าน โดยใช้สารเคมีที่สกัดจากธรรมชาติจากใบฝรั่ง และสามารถนำไปประยุกต์ต่อยอดได้ในวิธีการวิเคราะห์โดยใช้สารสกัดจากธรรมชาติอื่นๆ  ซึ่งเป็นการลดปริมาณของเสียที่เกิดขึ้นและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  โครงการนี้สามารถใช้เป็นแนวทางการเรียนการสอนในรูปแบบใหม่และเป็นประโยชน์ต่อการนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติการในยุควิถีใหม่ซึ่งมีผลกระทบเนื่องจาก Covid-19 นอกจากจะใช้สารเคมีที่เป็นธรรมชาติซึ่งพัฒนามาจากภูมิปัญญาท้องถิ่นแล้ว ยังเชื่อมโยงกับเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ องค์ความรู้ที่พัฒนาขึ้นจะเป็นประโยชน์รวมถึงการศึกษาวิถีใหม่ เพื่อให้บรรลุประโยชน์ไม่เฉพาะต่อในประเทศไทยแต่รวมถึงการศึกษาวิถีใหม่ในระดับสากลได้อีกด้วย

////////

 

แสดงความคิดเห็น