โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี เตรียมคุมเข้มมาตรการ ศบค. สอบเข้า ม.1 และ ม.4

วันนี้(18 พ.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  ที่โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี อ.เมือง จ.พิษณุโลก นายสุรสิทธิ์ ลาภอินทรีย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี และทีมบริหารสถานศึกษา ได้นำคณะสื่อมวลชนดูความพร้อมการเตรียมการ ด้านอาคารสถานที่ ด้านสาธารณสุข ในการจัดสอบเข้าเรียนในระดับชั้น ม.๑ และ ม.๔ ตามมาตรการการป้องกันโควิด ๑๙ ตามปฏิทินการรับนักเรียน ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( สพฐ.) สอบคัดเลือกห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2564 ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีผู้เข้าสอบจำนวน 665 คน จำนวนห้องสอบ 34 ห้อง ในวันเสาร์ที่ 22 พฤษภาคม 2564 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีผู้เข้าสอบจำนวน 350 คน จำนวนห้องสอบ 18 ห้อง ในวันอาทิตย์ที่ 23 พฤษภาคม 2564 นั้น

นายสุรสิทธิ์ ลาภอินทรีย์ ผอ.โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี กล่าวว่า  ทางโรงเรียนได้วางมาตรการตามที่กระทรวงศึกษาธิการและ สพฐ.วางไว้อย่างเคร่งครัด สำหรับนักเรียนที่มาสอบ จะมีการคัดกรอกนักเรียนตั้งแต่เข้าพื้นที่บริเวณโรงเรียน ให้นักเรียนอยู่ในจุดที่กำหนดไว้ ไม่ให้มีการรวมกลุ่ม โดยเว้นระยะห่างอย่างน้อย 1.5 เมตร ในส่วนของห้องสอบนั้น ใช้ห้องเรียนปกติ (ขนาด 8 x 8 เมตร) จัดนักเรียนเข้าสอบ ไม่เกินห้องละ 20 คน เว้นระยะห่างอย่างน้อย 1.5 เมตร เป็นห้องสอบที่ไม่เป็นห้องปรับอากาศ และได้มีการจัดเตรียมห้องสอบสำรอง กรณีผู้เข้าสอบอยู่ในกลุ่มเสี่ยง หรือผู้ที่มีอุณหภูมิร่างกายมากกว่า หรือ เท่ากับ 37.5 องศา C โดยไม่จัดสอบในห้องปรับอากาศหรือห้องที่มีสภาพอากาศปิด และเว้นระยะห่าง อย่างน้อย 2 เมตร ผู้เข้าสอบ ผู้คุมสอบ และผู้เข้ามาในบริเวณสนามสอบทุกคน ต้องสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า คัดกรอง ตรวจวัดอุณหภูมิ จัดให้มีจุดล้างมือด้วยสบู่ แอลกฮอล์ เจล ให้ผู้เข้าสอบทยอยขึ้นห้องสอบ เว้นระยะห่างระหว่างการเดิน โดยคำนึงหลัก Social Distancing ทางโรงเรียนได้กำหนดเวลาสอบ ดำเนินการสอบเสร็จภายในครึ่งวัน (เวลา 09.00 – 1200 น) เมื่อเสร็จสิ้นการสอบ อนุญาตให้ผู้เข้าสอบออกจากห้องสอบที่ละห้องสอบ โดยต้องให้ผู้เข้าสอบแต่ละคนเว้นระยะห่างระหว่างการเดินโดยคำนึงถึงหลัก Social Distancing

นอกจากนี้ โรงเรียนได้ให้ทำความสะอาดพื้นที่ที่นักเรียนต้องใช้ร่วมกัน ด้วยน้ำยาหรือแอลกอฮอล์ที่มีความเข้มข้นที่สามารถฆ่าเชื้อโรคได้ และขอความอนุเคราะห์ จนท.จากโรงพยาบาลพิษณุเวช ในการคัดกรองนักเรียนที่มาจากพื้นที่เสี่ยง เพื่อจัดให้แยกห้องสอบ พร้อมนี้ได้ขอความร่วมมือผู้ปกครอง มาส่งภายนอกบริเวณโรงเรียน และไม่อนุญาตให้พักคอยในโรงเรียนโดยเด็ดขาด เมื่อถึงเวลาเลิกสอบ ก็ให้ทยอยมารับนักเรียนที่หน้าบริเวณโรงเรียน จึงขอให้เชื่อมั่นว่าโรงเรียนได้วางมาตรการอย่างเข้มตามที่ ศบค.กำหนดอย่างเคร่งครัด

///////

 

 

แสดงความคิดเห็น