เลือก”เปรมฤดี ชามพูนท”เป็นประธานคณะกรรมการสันนิบาตเทศบาลจ.พิษณุโลก

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2564 ที่ห้องประชุมจุฬามณี 1 เทศบาลนครพิษณุโลก นายปรีชา แดงแสงทอง ท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยนางเปรมฤดี ชามพูนท นายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก นายเจริญเกียรติ เจริญชันษา ปลัดเทศบาลนครพิษณุโลก พร้อมทั้งนายกเทศมนตรีและปลัดเทศบาลในจังหวัดพิษณุโลก รวมทั้งหมด 25 แห่ง โดยร่วมประชุมเพื่อคัดเลือกประธานคณะกรรมการสันนิบาตเทศบาลจังหวัดพิษณุโลก สำหรับในการประชุมดังกล่าวมีประเด็นที่สำคัญ คือ มีมติที่ประชุมเลือกนางเปรมฤดี ชามพูนท นายกเทศมนตรีนครพิษณุโลกให้ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการสันนิบาตเทศบาลจังหวัดพิษณุโลก และมีการเสนอเรื่องการใช้จ่ายเงินของสันนิบาตเทศบาลจังหวัดพิษณุโลก ซึ่งมีอยู่ประมาณ 2.6 ล้านบาท โดยนายนรินทร์ วัฒนกุลชัย นายกเทศมนตรีเมืองอรัญญิก เสนอขอใช้เงิน จำนวน 60,000 บาท แห่งละเท่าๆกัน โดยให้เทศบาลต่างๆ จัดทำโครงการยื่นเสนอต่อสันนิบาตเทศบาลจังหวัดพิษณุโลกดำเนินการพิจารณาต่อไป ทั้งนี้การขอใช้เงินดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ในทางเดียวกันเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ โดยเฉพาะประชาชนที่ได้รับผลกระทบเดือดร้อนจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) อันจะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนได้อีกทางหนึ่งด้วย ////////////////////////////

แสดงความคิดเห็น