สนง.ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ

เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ ที่ โรงเรียนสฤษดิ์เสนาพิทยาคม ตำบลวังนกแอ่น อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก นายบุญเหลือ บารมี นายอำเภอวังทอง เป็นประธานในโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยมีนายลือชัย ชูนาคา ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก พันเอกสุนทร กำลังมาก ผู้บังคับการกรมรบพิเศษที่ 4 ค่ายสฤษดิ์เสนา นายชัยยนต์ มาไชยนาม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น นางสาววิไล อ่อนตานา ผู้อำนวยการโรงเรียน บุคลากรจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก จนท ศูนย์ปฏิการไฟป่าพิษณุโลก พร้อมคณะครู ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.๒๕๖๔ ในของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ในครั้งนี้ เพื่อ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเพื่อส่งเสริมให้บุคลากร นักศึกษา และนักเรียน ได้ศึกษาเรียนรู้แนวพระราชดำริด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม รวมถึงได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ของชาติ โดยปลูกต้นไม้ จำนวน ๑๐๙ ต้น

แสดงความคิดเห็น