อบจ.จับมือการยางปรับปรุงถนนดินซีเมนต์ผสมยางพาราในต.บ้านแยง

วันที่ 5 กรกฎาคม 2564 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย นายสำราญ ถวิลไพร ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดพิษณุโลก ด.ต.ประสาท ปั้นเงิน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแยง และนายพรชัย แก้ววิชิต ประธานกลุ่มเกษตรกรชาวสวนยาง สกย.บ้านแยง ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “โครงการปรับปรุงถนนดินซีเมนต์ผสมยางพาราโดยใช้เครื่องจักรกลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก” ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก กับการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดพิษณุโลก เทศบาลตำบลบ้านแยง อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก และกลุ่มเกษตรกรชาวสวนยาง สกย.บ้านแยง ณ ห้องประชุมสุพรรณกัลยา อาคาร 1 ชั้น 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก โดยมี นายธวัชชัย พึ่งสมบัติ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก และเครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางระดับจังหวัดพิษณุโลก และสื่อมวลชนร่วมเป็นสักขีพยาน
สำหรับบันทึกข้อตกลงความร่วมมือนี้จัดขึ้นเพื่อแสดงเจตนารมณ์ที่เห็นพ้องต้องกันในการดำเนินโครงการปรับปรุงถนนดินซีเมนต์ผสมยางพารา (PARA LOCAL ROAD) ณ หมู่ที่ 11 บ้านทัศนานคร ตำบลบ้านแยง อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 480 เมตร เพื่อเป็นการสนับสนุนการส่งเสริมการใช้ยางของหน่วยงานในภาครัฐตามมติคณะรัฐมนตรี องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พร้อมสนับสนุนและส่งเสริมการใช้ยางพารา โดยประสานและร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานร่วมกันเพื่อประโยชน์ของประชาชน โดยทั้งสี่หน่วยงานที่ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงจะร่วมดำเนินการเพื่อขับเคลื่อนโครงการปรับปรุงถนนดินซีเมนต์ผสมยางพารา (PARA LOCAL ROAD) ผลักดันให้มีการใช้น้ำยางพาราผสมในการปรับปรุงถนนเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรชาวสวนยางและเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราในท้องถิ่น และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลข่าวสาร ฐานข้อมูลและความคิดเห็นระหว่างหน่วยงานเพื่อให้เกิดความรวดเร็วมากยิ่งขึ้น รวมทั้งการร่วมแก้ไขปัญหาอุปสรรคอาจจะเกิดจากการดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี้ ตลอดจนเพื่อให้เกิดสาธารณประโยชน์กับประชาชนทั่วไปที่ใช้เป็นทางเข้า-ออกหมู่บ้านและเป็นถนนหลักเข้าสู่ลานรวบรวมยางพาราของกลุ่มเกษตรกรชาวสวนยาง (สกย.) บ้านแยงต่อไป


——————————————

แสดงความคิดเห็น