โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ช่วยลดค่าบำรุงการศึกษา ผ่อนจ่ายค่าเทอมได้ 3 งวด

8 กรกฎาคม 2564 นายสุรสิทธิ์ ลาภอินทรีย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี อ.เมือง จ.พิษณุโลก เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะกรรมการฝ่ายบริหารโรงเรียน ได้ประกาศยกเลิกประกาศการเก็บเงินบำรุงการศึกษาของสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ฉบับ แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 1 และได้มีการประชุมพิจารณาการลดหย่อนค่าบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 เพิ่มเติม เพื่อช่วยเหลือผู้ปกครองของนักเรียนในสภาวะที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทวีความรุนแรง ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและรายได้ ของผู้ปกครองนักเรียนจึงขอยกเลิกประกาศ เรื่อง การเก็บเงินบำรุงการศึกษาของสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 1 และขอประกาศระงับ QR code และ Barcode ที่ใช้ชำระคำบำรุงการศึกษาทั้งหมด ตั้งแต่วันที่ 7 กรกฎาคม 2564 เวลา 24.00 น. เป็นต้นไป จนกว่าจะมีประกาศแก้ไขเปลี่ยนแปลง
ทั้งนี้ มาตรการ ช่วยลดหย่อน ผ่อนจ่าย ของโรงเรียน มีมาตรการที่จะช่วยแบ่งเบาภาระของผู้ปกครอง 3 มาตรการ ดังนี้ (1) ช่วยลดค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ของนักเรียน (2) ช่วยลดภาระค่าอินเตอร์เน็ต ให้กับผู้ปกครอง ระหว่างที่นักเรียนเรียนออนไลน์ (3) ขยายเวลาการผ่อนผันการชำระค่าเล่าเรียน โดยนักเรียนสามารถขอขยายระยะเวลาผ่อนผันได้ถึง 3 งวด ต่อ 1 ภาคเรียน ผู้ปกครองสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ โรงเรียนเฉลิมขวัญ โทรศัพท์ 055-231796 โทรสาร 055-241947 ต่อ 204

แสดงความคิดเห็น