เทศบาลฯ มอบถุงยังชีพและเงินช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโรค โควิด-19

เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 29 กรกฎาคม 2564 ที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลนครพิษณุโลก (สถานีดับเพลิง) ดร.เปรมฤดี ชามพูนท นายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก เป็นประธานในกิจกรรมการมอบค่าใช้จ่ายในการครองชีพตามความจำเป็นและเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จำนวน 605 ครัวเรือน ในระหว่างวันที่ 29-31 กรกฎาคม 2564

ดร.เปรมฤดี ชามพูนท นายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก กล่าวว่า ตามที่เทศบาลนครพิษณุโลกโดยคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลนครพิษณุโลกมีมติเห็นชอบให้การช่วยเหลือประชาชนที่ยื่นลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือ เมื่อวันที่ 9 – 30 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา เป็นรายครัวเรือน จำนวน 605 ครอบครัว โดยจำแนกรายละเอียดการให้ความช่วยเหลือดังนี้ การช่วยเหลือเป็นค่าใช้จ่ายในการครองชีพตามความจำเป็นเพียงอย่างเดียวจำนวน 72 ครอบครัว การช่วยเหลือเป็นเครื่องอุปโภคบริโภคเพียงอย่างเดียว จำนวน 323 ครอบครัว และการช่วยเหลือเป็นค่าใช้จ่ายในการครองชีพตามความจำเป็นพร้อมด้วยเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 210 ครอบครัว

โดยมีกำหนดการมอบค่าใช้จ่ายในการครองชีพตามความจำเป็นและเครื่องอุปโภคบริโภค ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2564 จำนวน 172 คน ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 จำนวน 223 คน และในวันที่ 31 กรกฎาคม 2564 จำนวน 210 คน ซึ่งมีการจัดระเบียบการมอบให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) อย่างเคร่งครัด โดยจัดแบ่งการรับของเป็นรอบๆ มีการจำกัดจำนวนคนไม่ให้ เกิดความแออัดเพื่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่และประชาชนต่อไป

///////////////////////////

แสดงความคิดเห็น