สภาเทศบาลฯ มีมติเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปี 65 รวมกว่า 885 ล้านบาท

เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 11 สิงหาคม 2564 ที่ห้องประชุมสภาเทศบาลนครพิษณุโลก สภาเทศบาลนครพิษณุโลกมีมติเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 รวมกว่า 885 ล้านบาท พร้อมเดินหน้าดำเนินการตามแผนงานโครงการที่กำหนดไว้ เพื่อพัฒนาเทศบาลนครพิษณุโลกให้เจริญก้าวหน้า เกิดประโยชน์สูงสุดต่อพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริง

นายเขมชาติ นิธิวรรณ ประธานสภาเทศบาลนครพิษณุโลก กล่าวเปิดประชุมสภาเทศบาลนครพิษณุโลก สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 มีนายเจริญเกียรติ เจริญชันษา ปลัดเทศบาล ทำหน้าที่เลขานุการ และสมาชิกสภาเทศบาลนครพิษณุโลก จำนวน 22 ท่าน ลาประชุม 2 ท่าน โดยมีผู้บริหารเทศบาลนครพิษณุโลก เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ดร.เปรมฤดี ชามพูนท นายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก นายสมเกียรติ แสงสุวรรณ รองนายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก นางปิยนารถ ศิริเจริญพันธ์ รองนายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก นางสาวณัฐทรัชต์ ชามพูนท รองนายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก และหัวหน้าส่วนการงานเข้าร่วมประชุมดังกล่าว

ดร.เปรมฤดี ชามพูนท นายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก กล่าวว่า สำหรับการประชุมสภาเทศบาลนครพิษณุโลก สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 ได้มีมติเห็นชอบรับหลักการร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบประมาณรายจ่ายทั่วไปและงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ รวมจำนวนทั้งสิ้น 885,299,700 บาท โดยแยกรายละเอียดได้ดังนี้ งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 746,894,700 บาท และงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ จำนวน 138,405,000 บาท

สำหรับร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่นำเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครพิษณุโลกได้มุ่งดำเนินการตามนโยบายในการบริหารงานที่ได้กำหนดไว้ 6 ด้าน คือ 1. นโยบายเร่งด่วน เพื่อการแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของประชาชน เช่น การให้มีน้ำประปาที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน การจัดการขยะและมูลฝอย การจัดให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่าง 2. นโยบายด้านการปรับปรุงฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม ปรับภูมิทัศน์เมืองให้สวยงาม 3. นโยบายด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 4. นโยบายด้านการพัฒนาการศึกษา ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมและส่งเสริมการท่องเที่ยวและกีฬา 5. นโยบายด้านการพัฒนาระบบคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐาน 6. นโยบายด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

ซึ่งคาดว่าเมื่อทุกอย่างผ่านขั้นตอนตามระเบียบของทางราชการเรียบร้อยการดำเนินการตามแผนงานโครงการจะก้าวหน้าไปตามที่กำหนดไว้ ในส่วนของคณะผู้บริหารขอให้คำมั่นว่าจะมีความระมัดระวัง ในการใช้จ่ายเงินงบประมาณและมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาเทศบาลนครพิษณุโลกให้เจริญก้าวหน้าบรรลุผลตามนโยบายและเกิดผลเป็นรูปธรรมให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริงต่อไป

////////////

แสดงความคิดเห็น