มะม่วงแปลงใหญ่ “วังน้ำบ่อ MANGO” อ.เนินมะปราง ยกระดับสมัยใหม่ นำโดรนพ่นยา ลดต้นทุนและปริมาณ  

วันที่ 14 ตุลาคม 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากผลกระทบของการระบาดของโควิด-19 ทำให้เกษตรกรชาวสวนมะม่วงคุณภาพบ้านวังน้ำบ่อ หมู่13 ตำบลไทรย้อย อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก ไม่สามารถขายมะม่วงได้ตามปกติ ไม่มีพ่อค้ารับซื้อทำให้ประสบปัญหาการขาดทุนอย่างสิ้นเชิง ทำให้ขาดสภาพคล่อง ไม่มีเงินทำทุน ซื้อปัจจัยในการผลิตในปีต่อไป จึงได้รวมตัวยกระดับมะม่วงแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาดต่างประเทศ ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณเป็นครุภัณฑ์ใหม่ต่างๆ เช่นโดรน  ห้องเย็นแช่ผลมะม่วง  ตะกร้าพลาสติกและอื่นๆอีก จากกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จำนวนเงิน 2,972,875.00 บาท เพื่อเพิ่มผลิตมะม่วงให้มีคุณภาพมากขึ้นลดต้นทุนการใช้สารเคมี แก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานและมีเงินทุนหมุนเวียนเพื่อต่อยอดของกลุ่มเป็นผู้ค้าโดยตรงกับผู้บริโภคทั้งในประเทศและตลาดต่างประเทศ

โดยล่าสุดทางเกษตรกรสวนมะม่วงแปลงใหญ่ ตำบลไทรย้อย อ.เนินมะปราง  ได้เข้ารับการอบรมฝึกการครุภัณฑ์ต่างๆเช่นการฝึกบินโครน ที่จะใช้ไปบินฉีดพ่นฮอร์โมนให้กับต้นมะม่วงที่กำลังออกช่อในฤดูกาลนี้เป็นเวลา 3 วัน จากนั้นจะไปบินฉีดพ่นสวนมะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง ตามสวนต่างๆของสมาชิกได้ เพื่อลดต้นทุนและปริมาณในการฉีดพ่นสารเคมีแก่ต้นมะม่วงได้

นางสาวชลธิชา  ช่างประดิษฐ์  ประธานกลุ่มแม่บ้านมะม่วงคุณภาพบ้านวังน้ำบ่อ กล่าวว่า กลุ่มมะม่วงคุณภาพบ้านวังน้ำบ่อ เป็นกลุ่มมะม่วงอยู่ในโครงการแปลงใหญ่มีภาครัฐให้การสนับสนุนโครงการยกระดับแปลงด้วยเกษตรสมัยใหม่ เชื่อมโยงการตลาดซึ่งได้จัดซื้อโดรน เพราะเห็นว่าโดรนมีความสำคัญ และจำเป็นมากในยุดสมัยนี้ซึ่งเป็นนวัตกรรมใหม่ ที่นำมาทดแทนแรงงานสมาชิกกลุ่มส่วนใหญ่ที่เป็นผู้สูงอายุและแรงแรงงาน ค่าแรงสูง ทำให้เราลดต้นทุนได้ ซึ่งโดรนบังคับด้วยระบบคอมพิวเตอร์จะทำให้เพิ่มคุณภาพและการผลิตผลมะม่วงที่เป้าหมายในการส่งออก เพราะด้วยเทคโนโลยีใหม่ซึ่งควบคุมโรคและแมลงได้ดีจะทำให้มีราคาเพิ่มขึ้นถ้าผิวมะม่วงไม่สวยและเป็นลายจะทำให้ขายไม้ได้เพาะเป็นมะม่วงตกเกรดต่อไป

โครงการนี้จะสามารถพัฒนาได้ทุกระยะของกระบวนการผลิต ระยะต้นน้ำ การมีเครื่องมือเครื่องจักรกลที่ทันสมัย เช่นเครื่องตัดหญ้าติดท้ายรถฟาร์มแทรกเตอร์ใช้ ในการ กำจัดวัชพืช เมื่อมีเครื่องตัดหญ้าติดพ่วงรถฟาร์มแทรกเตอร์จะทำให้ลดการใช้สารเคมียาฆ่าหญ้า ทำให้มีความปลอดภัยทั้งต่อตัวของเกษตรกรผู้ผลิต ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม และที่สำคัญมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภคทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ทำให้ลูกค้าต่างประเทศมีความมั่นใจในการนำเข้ามะม่วงจากประเทศไทย

ระยะกลางน้ำ ในการผลิตช่วงสร้างใบอ่อน ช่วงช่อดอก และการติดผลของมะม่วงนี้ เมื่อทางกลุ่มมี “โดรน”ซึ่งเป็นเทคนโลยีสมัยใหม่จะทำให้ประหยัดเวลาในการฉีดพ่นสารเคมี ใช้สารเคมีลดลง ทำให้ต้นทุนลงเนื่องจากโดรนมีระบบคอมพิวเตอร์ทำให้เกิดความแม่นยำ อีกทั้งยังมีความรวดเร็วของการระบาดของโรคและแมลง ซึ่งเป็นปัญหาหลักของการผลิตมะม่วงคุณภาพเพื่อการส่งออก อีกทั้งทางกลุ่มฯยังเสนอซื้อเครื่องแอร์บัสพีทีโอสำหรับฉีดพ่นลมเพื่อไล่น้ำฝนออกจากช่อในระยะติดผลอ่อนเพราะช่อดอกที่แห้ง เมื่อฝนตกใส่จะมีสีดำเคลือบผิวมะม่วงจะทำให้มะม่วงผิวลายไม่มีคุณภาพ เครื่องแอร์บัสพีทีโอนี้จะใช้แทนแรงงานที่เดินเขย่าช่อมะม่วงทีละช่อ การใช้เครื่องมือเครื่องจักรจะทำให้มีประสิทธิภาพ มากกว่าการใช้แรงงานและที่สำคัญ

ระยะปลายน้ำ เมื่อผลผลิตมีคุณภาพเพิ่มมากขึ้น ต้นทุนการผลิตลดลงจากการใช้เครื่องมือเครื่องจักรในโครงการเกษตรสมัยใหม่นี้ จะทำให้ผลผลิตมีคุณภาพเกรด A เพื่อการส่งออกเพิ่มขึ้น สำหรับมะม่วงที่เป็นเกรดรองจากการส่งออกไปประเทศญี่ปุ่น ทางกลุ่มมีเป้าหมายขายตรงให้กับห้างสรรพสินค้า บริษัท เดอะมอลล์ กรู้ป จำกัด ห้างสรรพสินค้าสยามพารากอน ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลฯลฯ ซึ่งได้มีการเจรจาเปิดบัญชีซื้อขายไว้ เพื่อเป็นกาสร้างโอกาสสร้างมูลค่าจากมะม่วงธรรมดาให้เป็นมะม่วงพรีเมี่ยม ซึ่งเมื่อลูกค้าสแกน QR ที่ติดไปบนลูกมะม่วงติดแบรนด์ “วังน้ำบ่อ MANGO” ติด QR Code ซึ่ง Codeจะสามารถตรวจสอบย้อนกลับแหล่งผลิตได้ทันที ซึ่งมีพิกัดของแปลง รายละเอียดของผลผลิต ของเจ้าของสวนเบอร์โทรที่อยู่ในการติดต่อกับเจ้าของสวนโดยตรง

ในช่วงสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019ขาดปัจจัยการผลิต เนื่องจากขายมะม่วงไมได้ ไม่มีพ่อค้ารับซื้อทั้งในประเทศและต่างประเทศซึ่งเป็นผลมาจากล๊อคดาวน์ ทำให้ขาดสภาพคล่องไม่มีเงินทำทุนโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรเชื่อมโยงการตลาดนี้ สามารถซื้อปุ๋ยบำรุงพืชและสารเคมีกำจัดโรคและแมลง ทำให้เกษตรกรสมาชิกกลุ่มสามารถดำเนินการผลิตมะม่วงให้มีคุณภาพได้อย่างเต็มความสามารถ อีกทั้งยังทำให้กลุ่มได้มีเงินทุนหมุนเวียนทำให้กลุ่มมีสภาพคล่องทางการเงิน เมื่อสมาชิกกลุ่มได้ผลิตมะม่วงที่มีคุณภาพและขายผลผลิตได้ตามปกติแล้ว

////////

 

 

แสดงความคิดเห็น