นครพิษณุโลก เดินหน้าโครงการในอนาคต เร่งปรับปรุงบ้านเมืองฟื้นฟูเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

เทศบาลนครพิษณุโลก โดย ดร.เปรมฤดี ชามพูนท นายกเทศมนตรี แถลงผลการดำเนินการและโครงการในอนาคต มุ่งเน้นพัฒนา ปรับปรุงบ้านเมืองให้มีภูมิทัศน์สวยงามเพื่อเป็นการฟื้นฟูเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว เตรียมดำเนินโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนชมน่านเฉลิมพระเกียรติฯ ตลอดแนวทั้งสองฝั่งริมน้ำน่าน ทั้งฝั่งตะวันออกและตะวันตก สร้างลานกีฬา Extreme ภายในสวนชมน่านเฉลิมพระเกียรติฯ ฝั่งตะวันออก ปรับปรุงสวนกลางเมืองให้เป็นสวนดอกไม้ที่สวยงามเป็นจุดเช็คอินแห่งใหม่ของเมืองพิษณุโลก ปรับปรุงภูมิทัศน์สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ให้มีความสวยงามมากยิ่งขึ้น พร้อมทั้ง สร้างลานกีฬาสร้างสรรค์และสนาม Surf Skate ให้เด็กและเยาวชนได้มาแสดงความสามารถกันได้อย่างเต็มที่ ออกแบบโครงการเขื่อนป้องกันตลิ่ง ที่บริเวณสะพานสุพรรณกัลยา เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในเขตเมืองตกแต่งต้นไม้ เกาะกลางถนน รณรงค์เรื่องของเมืองสะอาด จัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง จัดทำสนามเด็กเล่นแห่งใหม่ บริเวณสวนชมน่านเฉลิมพระเกียรติและสวนเฉลิมพระเกียรติฯ และมีการเพิ่มจุดเช็คอินตามสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก

การทำงานภายใต้วิสัยทัศน์ “เทศบาลนครพิษณุโลก เป็นเมืองที่มีภูมิทัศน์สวยงาม ประชาชนมีความสุข” โดยเน้นการดำเนินโครงการที่จะส่งเสริมให้ประชาชนในเขตเทศบาลนครพิษณุโลกมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
1. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมภูมิทัศน์ไนท์บาซ่าร์
2. โครงการก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเฉลิม พระชนมพรรษา 80 พรรษา ระยะที่ 3
3. โครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์และลานกีฬาสเก็ตบอร์ดภายในสวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา
4. โครงการก่อสร้างลานกีฬาเอ็กซ์ตรีมในส่วนชมน่านเฉลิมพระเกียรติฝั่งตะวันออก
5. โครงการก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะกลางเมืองพิษณุโลก ระยะที่ 4
6. โครงการซ่อมแซมเขื่อนป้องกันตลิ่งบริเวณลานจอดรถตลาดไนท์บาซ่าร์
7. โครงการแก้ไขปรับปรุงระบบประปาและระบบท่อเมนจ่ายน้ำประปาครอบคลุมทั้งเขตเทศบาลนครพิษณุโลก
8. โครงการเมืองอัจฉริยะ (Smart City) โดยนำเอาเทคโนโลยีเข้ามามีส่วนร่วม โดยพัฒนาระบบรับเรื่องราวร้องทุกข์ออนไลน์ ผ่านทางแอพพลิเคชั่น Line ในชื่อว่า Phitsanulok Connext และ สร้างแอพพลิเคชั่นให้ในการให้บริการผู้ใช้น้ำประปา ในชื่อว่า Smart Prapa
9. โครงการศึกษาความเหมาะสมออกแบบเขื่อนป้องกันตลิ่งและปรับปรุงภูมิทัศน์ริมแม่น้ำน่านฝั่งทิศตะวันออกตั้งแต่สะพานสุพรรณกัลยาไปทางทิศใต้ ผ่านวัดพันปี จนสุดเขตเทศบาลฯ


10. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมภูมิทัศน์สวนชมน่านเฉลิมพระเกียรติระยะที่ 3 (ฝั่งตะวันตก)
11. โครงการปรับปรุงผิวจราจรภายในสวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเฉลิม พระชนมพรรษา 80 พรรษา
12. โครงการจัดตั้งศูนย์กีฬา E-Sport ณ ศูนย์การเรียนรู้พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเทศบาลนครพิษณุโลก (ศูนย์ ICT)
13. โครงการออกแบบศูนย์บริการผู้สูงอายุครบวงจร Senior Complex
14. โครงการออกแบบเพื่อปรับปรุง ตลาดเทศบาล 4 (โคกมะตูม) และ ตลาดเทศบาล 2 (จ่าการบุญ)
15. โครงการก่อสร้างจุดเช็คอิน พิษณุโลก CITY
16. โครงการเก็บข้อมูลพื้นฐานชีวิตผู้สูงอายุ
17. โครงการ ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนและการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและวิถีชีวิต ชื่อโครงการ เดินไนท์ ไปตลาดใต้ ไหว้ศาลเจ้า
18. โครงการเพิ่มแสงสว่างในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก

นอกจากนี้ยังกำหนดวิสัยทัศน์ใหม่ให้ทันเหตุการณ์ รวบรวมแผนปฏิบัติการดิจิทัล เทศบาลนครพิษณุโลก พ.ศ.2563-2565 เพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงฐานข้อมูลของเทศบาลนครพิษณุโลก และสามารถเผยแพร่ให้ได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ

ทุกแผนงาน โครงการ ที่กำลังดำเนินการและที่จะเกิดขึ้นในอนาคต มุ่งเน้นการพัฒนา พาทุกคนก้าวสู่ เมืองที่ประชาชนทุกคน ทุกกลุ่มอยู่อย่างมีความสุข

//////////////////

แสดงความคิดเห็น