มน.เดินหน้าโครงการ Smart Container for Smart Micro-Grid Technology ศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมด้าน Smart City และ นวัตกรรมดิจิทัล

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ วิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดโครงการ Smart Container for Smart Micro-Grid Technology โดยมีตัวแทนจากภาคอุตสาหกรรมท้องถิ่น มาร่วมในโครงการจำนานมาก

สำหรับโครงการนำร่อง Smart Container for Smart Micro-Grid Technology เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมของโครงการ เมืองอัจฉริยะ (NU Smart City) โดยเริ่มโครงการตั้งแต่ปี 2563 ที่ผ่านมา เนื่องจาก มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้รับการประกาศให้เป็นเขตพื้นที่ส่งเสริมเมือง Smart City จากสำนักงานเศรษฐกิจดิจิทัล ซึ่งมีวิทยาลัยพลังงานทดแทน และ Smart Grid Technology เป็นหน่วยงานหลัก รับผิดชอบดำเนินโครงการ โดยมุ่งเน้นในการพัฒนานวัตกรรมร่วมกับผู้ประกอบการ เพื่อเพิ่มโอกาสในการแข่งขัน เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเอกชนและชุมชน เพิ่มศักยภาพ การแข่งขัน ให้กับภาคอุตสาหกรรมด้านเทคโนโลยี Smart City และนวัตกรรมดิจิทัล ด้วยเหตุนี้ วิทยาลัยฯ จึงพัฒนาโครงการ ศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรม Smart City และนวัตกรรมดิจิทัล เพื่อเป็นแหล่งในการพัฒนาเทคโนโลยี ที่ตอบโจทย์ความต้องการของประเทศในด้านพลังงาน และอุตสาหกรรมดิจิทัล ที่ต้องการความรวดเร็ว และเท่าทันสถานการณ์

สำหรับรูปแบบโครงการนำร่อง Smart Container for Smart Microgrid สู่การขยายผล กระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากเป็นโครงการนำร่องในการพัฒนาธุรกิจขับเคลื่อนโดยใช้ตู้ Container ที่มีขนาดเล็ก กะทัดรัด ราคาไม่แพง ด้วยระบบ Smart Microgrid ที่ใช้เทคโนโลยีเซลล์แสงอาทิตย์ในการผลิตไฟฟ้าที่สามารถซื้อขายแลกเปลี่ยนไฟฟ้าได้แบบ Pee-to-Peer ในอนาคตที่มีระบบ Smart Home ที่สะดวกทันสมัยเป็นทางเลือกให้กับผู้อยู่อาศัย ผู้ที่เริ่มต้นธุรกิจ สามารถขยายผลและเชื่อมโยงสู่ภาคอุตสาหกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งยังสามารถนำไปประยุกต์ใช้ตามความเหมาะสมได้กับธุรกิจชุมชน เช่น เป็นสำนักงาน ร้านค้า ร้านเสริมสวย ร้านขายอุปกรณ์มือถือ เป็นต้น นอกจากนี้ ยังสามารถเคลื่อนย้ายตามสถานการณ์ และความเหมาะสมได้ตลอดเวลา นับว่าเป็นการส่งต่อโอกาสไปให้กับผู้ที่สนใจที่ต้องการจะเริ่มต้นเป็นผู้ประกอบการได้เข้าถึงโอกาสได้อย่างง่ายขึ้น นอกจากโครงการนำร่อง Smart Container for Smart Microgrid ยังมีอีกหลากหลายโครงการ ไม่ว่าจะเป็น อาคารทรงรวงข้าว อาคารนวดแผนไทยอัจฉริยะ เป็นต้น ซึ่งได้นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ เพื่อให้ก้าวสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ

ด้าน นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมกล่าวว่า สำหรับภาคอุตสาหกรรม ย่อมต้องพัฒนาและปรับตัวให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง เพราะจะเป็นปัจจัยต่อการสร้างขีดความสามารถ ในการแข่งขันสำหรับอุตสาหกรรม การผลิตของประเทศ การใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัล ที่มีการบริหารจัดการ ด้วยการสร้าง  Ecosysterm  ในการยกระดับเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต โดยมีสถาบันศึกษา นักวิชาการ ที่นำองค์ความรู้ ความเชี่ยวชาญ มาพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีให้มีความชาญฉลาด เหมาะสมกับความต้องการใช้พลังงานสะอาด ร่วมกับการลงทุนธุรกิจใหม่ ๆ เช่น startup FinTech และ Climate Tech พร้อมกับความร่วมมือจากภาคการเงิน เช่น ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย เป็นกลไกการขับเคลื่อนของภาคอุตสาหกรรมสู่การเชื่อมโยงโมเดลเศรษฐกิจใหม่ Green Industry และอุตสาหกรรม 4.0 (Industry 4.0)

///////

แสดงความคิดเห็น