แสดงความยินดีเนื่องในวันสถาปนาสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 10 และพิธีเปิดอาคาร รักษ์แผ่นดิน 

 

วันที่ 20 เมษายน 2565 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันสถาปนาสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 10 และพิธีเปิดอาคาร รักษ์แผ่นดิน  ณ สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 10

เนื่องด้วยสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 10 ได้ดำเนินการปรับปรุงอาคารสำนักงานฯ และภูมิทัศน์รอบสำนักงานฯ ให้มีความทันสมัย สามารถรองรับระบบบริหาร และการจัดการทางด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ และผู้มาติดต่อราชการ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ได้มีการก่อสร้างอาคาร “รักษ์แผ่นดิน” บริเวณด้านข้างอาคารสำนักงานฯ

โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมและผลักดันให้ทุกภาคส่วนตระหนักและมีส่วนร่วมในการดูแลการใช้จ่ายเงินแผ่นดินและทรัพย์สินของชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุด และเป็นสถานที่ในการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการฝึกอบรม หรือจัดการประชุมเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และการพัฒนาศักยภาพ ด้านวิชาการและประสบการณ์ของเจ้าหน้าที่ และบุคลาการในด้านการตรวจเงินแผ่นดินให้แก่ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค รวมถึงสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง และหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งการให้คำปรึกษา แนะนำ หรือเสนอแนะ แก่หน่วยรับตรวจเกี่ยวกับการบริหารการเงิน การคลังและงบประมาณแผ่นดินให้เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลและคุ้มค่า

////////////

แสดงความคิดเห็น