รับฟังความคิดเห็นประชาชน จากปัญหาการร้องเรียนของประชาชนในพื้นที่ชุมชนนาโพธิ์แดง

วันที่ 22 เมษายน 2565 ลานอเนกประสงค์หมู่บ้านนาโพธิ์แดง ตำบลบึงพระ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก คณะกรรมาธิการพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน สภาผู้แทนราษฎร พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการพัฒนาการเมืองและการแก้ไขปัญหาของชุมชน กรณีผลกระทบจากน้ำท่วมขังเข้าบ้านเรือนประชาชน ระบบผังเมือง ท่อระบายน้ำ การถมดินของเอกชนการขยายเมืองและการก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่ ในชุมชนนาโพธิ์แดง ซอย 6 หมู่ 9 ตำบลบึงพระ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยมีเทศบาลนครพิษณุโลก องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพระ องค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก นายอำเภอเมืองพิษณุโลก โยธาธิการและผังเมือง เอกชนที่ถมที่ ที่ติดกับพื้นที่ และประชาชนที่ได้รับผลกระทบเข้าร่วมประชุม

นายสุทธิวัฒน์ ต่ายวัลย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงพระ เปิดเผยว่า ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพระ ได้ดำเนินการช่วยเหลือและแก้ไขมาโดยตลอด และรับทราบปัญหาจากผลกระทบ ซึ่งในวันนี้ได้มีการประชุม หารือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน โดยสรุป ผลการประชุมมีดังนี้ บริเวณซอย 6 ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขัง เนื่องจากผู้รับเหมาทิ้งงาน และองค์การบริหารส่วนตำบลบึงพระได้ยกเลิกสัญญาแล้ว ซึ่งขณะนี้ได้ผู้รับเหมาใหม่แล้วอยู่ระหว่างมาทำสัญญาจ้างภายใน 7 วัน บริเวณซอย 5 องค์การส่วนตำบลบึงพระได้ดำเนินการนำเข้าแผนขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงพระเป็นที่เรียบร้อย บริเวณคลองร่วมมิตร ซึ่งติดขัดระหว่างหน่วยงาน ประกอบไปด้วย แขวงทางหลวง การรถไฟแห่งประเทศไทย กองบิน 46 ซึ่งทางองค์การบริหารส่วนตำบลบึงพระ จะทำเรื่องพร้อมแนบมาเพื่อให้อำเภอประสานหน่วยงานเรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาประชุมขอใช้พื้นที่ที่ติดขัดต่อไป

////////////

 

แสดงความคิดเห็น