โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒบธรรม วิถีชีวิต และภูมิปัญญาท้องถิ่นเมืองสองแคว

วันที่ 27 พฤษภาคม 2565  นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยนายสุชาติ อินทับทิม ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ว่าที่ร้อยตรีวีรภัทร จีนด้วง  เลขานุการนายกนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก นายจรวย ดีแล้ว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ดร.ชูศักดิ์ เพชรกระจ่าง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และนายวิทยา เอี้ยงหมี รองผู้อำนวยการ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พิษณุโลก เขต 1  ร่วมเปิดโครงการส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒบธรรม วิถีชีวิต และภูมิปัญญาท้องถิ่นเมืองสองแคว รุ่นที่ 1 ดนตรีพื้นบ้าน ณ โรงเรียนวัดแหลมโพธิ์ ตำบลบ้านกร่าง อำภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก มีนายวิโรจน์ มะลิซ้อน ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กล่าวรายงานวัตถุประสงค์โครงการ

โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 เขต 2 เขต 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 พิษณุโลก และชมรมดนตรีพื้นบ้านมังคละจังหวัดพิษณุโลก จัดทำโครงการส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิต และภูมิปัญญาท้องถิ่นเมืองสองแคว รุ่นที่ 1 ดนตรีพื้นบ้านมังคละ ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กและเยาวชนเห็นคุณค่า และความสำคัญของศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นและให้เด็กและเยาวชนนำความรู้ที่ได้ไปเป็นประสบการณ์ใช้แสดงออกในกิจกรรมต่างๆ ภายในหรือภายนอกโรงเรียนได้ดียิ่งขึ้น โดยได้รับความอนุเคราะห์สถานที่จัดการอบรมจาก ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดแหลมโพธิ์ และมีนักเรียนเข้าร่วมโครงการส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมวิถีชีวิต และภูมิปัญญาท้องถิ่นเมืองสองแควจำนวน 21 โรงเรียน

////////////

แสดงความคิดเห็น