ทภ.3 เปิดสถานพยาบาลค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ เสริมบริการทางการแพทย์แก่กำลังพลและครอบครัว

เวลา 09.09 น. ในวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2565 พลโท อภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์ แม่ทัพภาคที่ 3 เป็น ประธานในการเปิดการให้บริการของสถานพยาบาลค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ(แห่งใหม่) ณ อาคารหลวงปู่ทองดี อนีโฆ กองพันทหาร เสนารักษ์ที่ 23 กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 เพื่อให้การบริการทางการแพทย์แก่กำลังพลและครอบครัว ในค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ รวมถึงประชาชนในบริเวณใกล้เคียง โดยสถานพยาบาลค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถแห่งใหม่นี้ แห่งเดิมคือ สถานพยาบาล พันสร.23 บชร.3 ตั้งอยู่ในพื้นในด้านในของหน่วย พันสร.23 บชร.3 เปิดให้บริการรักษาพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพและเวชกรรมป้องการ แก่กำลังพล ครอบครัวและทหารกองประจำการรวมถึงประชาชนรอบค่าย ตั้งแต่ปี พ.ศ.2537 ซึ่งปัจจุบันผู้รับบริการมีปริมาณเพิ่มขึ้นทำ ให้อาคารดังกล่าวมีความแออัดคับแคบไม่สะดวก ไม่เพียงพอต่อการให้บริการ และเนื่องจากมีหน่วยทหารเกิดขึ้นหลายหน่วยในค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถพัน.สร.23 บชร.3 จึงได้จัดทำโครงการสร้างอาคารสถานพยาบาลค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ ใช้งบประมาณในการก่อสร้างมูลค่า 15,910,000 บาท เมื่อวันที่ 30 ม.ค. 62 เพื่อจะมอบให้อาคารเป็นสมบัติของกองทัพบก ไว้ใช้ประโยชน์ต่อไป

ซึ่งสถานพยาบาล ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ(แห่งใหม่) ให้บริการด้านรักษาพยาบาลในพื้นที่ เตรียมความพร้อมในการจัดตั้ง รพ.สนามระดับ 2 และฝึกฝนกำลังพลให้มีความรู้ความชำนาญในการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ของกองพัน.สร.23 บชร.3 เตรียมความพร้อมชุดศัลยกรรมสนามเพื่อให้พร้อมปฏิบัติตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย ให้การตรวจรักษาพยาบาลโรคทั่วไป คลินิกเฉพาะโรค และ การรักษาผู้ป่วยเชิงรุกในชุมชน มุ่งเน้นเสริมสร้างใหกำลังพลมีสุขภาพแข็งแรง เพื่อพร้อมที่ปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากกองทัพบก จัดตั้งศูนย์บริการตรวจคัดกรองโรคที่ไม่ติดต่อเรื้อรัง(NCD) ในกำลังพล เช่น เบาหวาน ความดัน โลหิตสูง ไขมันในเส้นเลือด ติดตามอาการตรวจรักษาโดยอายุรแพทย์ทั่วไป ตรวจคัดกรองสุขภาพ ตรวจคัดกรองมะเร็งลำ ไส้ตรวจพังผืดในตับ ตรวจคัดกรองความเสี่ยงหัวใจขาดเลือด ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจเพื่อหาความผิดปกติเชิงรุก รวมถึงการตรวจรักษาโรคผิวหนัง ผื่นคัน และเวชศาสตร์ชะลอวัย กายภาพบำ บัดเพื่อฟื้นฟูและรักษาอาการบาดเจ็บ บริการนวดแผนไทย จับเส้นยืดกล้ามเนื้อ โดยทีมงานแพทย์แผนไทย และ ให้บริการเสริมสร้างพัฒนาการเด็กครบวงจร กระตุ้นพัฒนาการและให้การรักษาเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ออทิสซึม สมาธิสั้น เด็กที่มีความเคลื่อนไหวผิดปกติโดย อาชาบำบัด และการใช้ดนตรีบำบัดอีกด้วย


//////////////

แสดงความคิดเห็น