ศธ.จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ ปลูกต้นไม้พัฒนาโรงเรียนบ้านร่มเกล้า

เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2565 ดร.ภัทรวรรธน์ นิลแก้วบวรวิชญ์ ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ประธานเปิดโครงการ ศธ.จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ ประจำปี 2565 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก พร้อม ดร.สนิท ประทา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 นำลูกเสือ เนตรนารี จิตอาสา พัฒนาโรงเรียน โดยมี นางสาวปพิชญาดา เนตรแสงสี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านร่มเกล้า กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมดังกล่าว

สำหรับโครงการ”” ศธ.จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ ประจำปี ๒๕๖๕ เป็นโครงการที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ร่วมมือกับโรงเรียนบ้านร่มเกล้า ในการดำเนินการจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร และเพื่อปลูกฝัง สร้างจิตสำนึกที่ดีให้กับลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาดได้ร่วมกับ ผู้บำเพ็ญประโยชน์ และบุคลากรทางการศึกษาระทรวงศึกษาธิการ ทำกิจกรรมจิตอาสาเพื่อสังคม ช่วยเหลือผู้อื่นและเป็นแบบอย่างที่ดีมีความรับผิดชอบมีความสามัคคี มีความเสียสะความอดทน และมีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย์

สำหรับกิจกรรมในวันนี้ ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ได้ปลูกต้นรวงผึ้ง บริเวณทางเข้าโรงเรียน มีลูกเสือ เนตรนารี จิตอาสา และบุคลากรทางการศึกษาจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก จำนวน 270 คน ร่วมปลูกต้นไม้ 150 ต้น และพัฒนาโรงเรียน บำเพ็ญประโยชน์ภายในบริเวณโรงเรียน.

แสดงความคิดเห็น