จิตอาสา พัฒนาทำความสะอาดสวนชมน่านเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

เมื่อเวลา 09.00 น วันที่ 25 กรกฎาคม 2565 ที่สวนชมน่านเฉลิมพระเกียรติเทศบาลนครพิษณุโลก  ดร.เปรมฤดี ชามพูนท นายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงาน ชมรมสตรีเทศบาลฯ และประชาชนจังหวัดพิษณุโลก  จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษา เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว ที่พระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้วยความทุ่มเท พระวรกายเพื่อประโยชน์สุขของปวงชนชาวไทย ทุกหมู่เหล่ามาโดยตลอดซึ่งได้สร้างความปลาบปลื้มปิติแก่พสกนิกรชาวไทย

สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ เทศบาลนครพิษณุโลกจึงได้จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำสะอาดเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระขนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 ขึ้น เพื่อแสดงความจงรักภักดีความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 แสดงความสามัคคีร่วมปกป้องและเทิดทูน สถาบันหลักของชาติให้ธำรงอยู่เป็นศูนย์รวมจิตใจนำมาซึ่งความรักและสามัคคีของคนในชาติ และร่วมกันพัฒนาความสะอาดพื้นที่สาธารณะที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลนครพิษณุโลก ให้มีความสะอาด สวยงาม และเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดพิษณุโลก โดยในวันนี้จัดให้มีกิจกรรมทำความสะอาด ให้กับคนเมืองพิษณุโลก บริเวณสวนชมน่านตั้งแต่เชิงสะพานเอกาทศรถจนถึงเชิงสะพานนเรศวร และบริเวณสวนกลางเมือง ด้วยการเก็บขยะ ตัดกิ่งไม้ ล้างทำความสะอาดบริเวณพื้นให้ สวยงามและทำให้เมืองพิษณุโลกเป็นเมืองที่น่าอยู่ต่อไป

/////////////////////////

แสดงความคิดเห็น