ผู้ว่าสองแควนำกำนันผู้ใหญ่บ้าน จัดกิจกรรมวันครบรอบ 130 ปี ราชสีห์ผู้ภักดีต่อแผ่นดิน

เมื่อวันที่ 10 ส.ค.65  ที่บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หน้าศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก  นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก  พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิษณุโลก กำนันผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านทั้ง 9 อำเภอ วางพวงมาลา หน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พร้อมถวายบังคมตามโบราณราชประเพณี เนื่องในวันกำนันผู้ใหญ่บ้าน ประจำปี 2565

ด้วยวันที่ 10 สิงหาคม 2435 เป็นวันที่ได้มีการจัดตั้งสถาบันกำนันผู้ใหญ่บ้าน ขึ้นเป็นครั้งแรกในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพ (เสนาบดีกระทรวงมหาดไทยคนแรก) ทดลองจัดระเบียบการปกครองระดับตำบล หมู่บ้าน ขึ้นเป็นครั้งแรก ณ ที่ว่าการอำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ และเป็นการเน้นให้เห็นความสำคัญของกำนันผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งเป็นผู้มีบทบาทสำคัญยิ่งในการปฏิบัติภารกิจ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข ให้แก่ประชาชน กระทรวงมหาดไทยจึงกำหนดให้วันที่ 10 สิงหาคมของทุกปี เป็นวันกำนันผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านทุกอำเภอ จังหวัดพิษณุโลก ได้จัดกิจกรรมเพื่อเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และเพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ กำหนดจัดพิธีวางพวงมาลา พร้อมถวายบังคมตามแบบโบราณราชประเพณี บริเวณหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาท สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ

//////

 

แสดงความคิดเห็น