พาณิชย์พิษณุโลก เปิดจุดจำหน่ายกระจายสินค้า เกษตรอินทรีย์ ปลอดภัย สร้างรายได้ให้กับท้องถิ่น

วันที่ 10 สิงหาคม 2565 เวลา 10.30 น. ที่ตลาดกลางค้าปลีก-ค้าส่ง ตลาดไทยเจริญ ถนนสายพิษณุโลก อุตรดิตถ์ ตำบลบ้านป่า อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานพิธีเปิดจุดจำหน่ายสินค้า เกษตรอินทรีย์ปลอดภัยและผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องกลุ่มภาคเหนือ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ 17 จังหวัดโดย นางอุบลรัตน์ ศิลตระกูล พาณิชย์จังหวัดพิษณุโลก ให้การต้อนรับ จัดกิจกรรม “การส่งเสริมประชาสัมพันธ์ จุดจำหน่ายกระจายสินค้าเกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์ และผลิตภัณฑ์ต่อเนื่อง กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ 17 จังหวัด โดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นการส่งเสริมประชาสัมพันธ์ จุดจำหน่ายกระจายสินค้าเกษตรปลอดภัยเกษตรอินทรีย์ และผลิตภัณฑ์ต่อเนื่อง กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ 17 จังหวัด” เป็นกิจกรรมภายใต้โครงการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างมูลค่าเชื่อมโยงการค้าอนุภาค ภาคเหนือ เป็นการยกระดับสินค้าเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ และผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องจากการเกษตรของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ

นางอุบลรัตน์ ศิลตระกูล พาณิชย์จังหวัดพิษณุโลก  กล่าวว่า ทางสำนักงานพาณิชย์จังหวัดพิษณุโลก เปิดจุดจำหน่ายสินค้า เกษตรอินทรีย์ปลอดภัยและผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องกลุ่มภาคเหนือ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ 17 จังหวัด เพื่อสร้างโอกาสและเชื่อมโยงตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์ ออกสู่ผู้บริโภคให้ทั่วถึงทั้งในประเทศ และต่างประเทศสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน ของเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการสินค้าเกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์ ให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาตนเองในการบริหารจัดการ และประกอบธุรกิจการค้า สามารถแข่งขันภายใต้ระบบการค้าเสรี และเพื่อประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์ ให้เป็นที่รู้จัก และกระตุ้นให้เกิดการบริโภคให้มากยิ่งขึ้นจะเห็นได้ว่า กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ เป็นกลุ่มจังหวัดที่มีพื้นที่เกษตรขนาดเล็กเหมาะสมต่อการปรับระบบการผลิตเพื่อสร้างคุณค่าตามแนวทางเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย ประกอบกับรัฐบาลให้ความสำคัญกับการยกระดับให้ภาคเหนือเป็นฐานการผลิตเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย กลุ่มจังหวัดภาคเหนือจึงให้ความสำคัญ กับด้านมาตรฐานการเกษตร โดยได้กำหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาผลผลิต และสินค้าเกษตรให้ได้รับมาตรฐาน เพื่อรองรับความต้องการทั้งในและต่างประเทศปัจจุบันจึงมีสินค้าเกษตรอินทรีย์ ปลอดภัยที่หลากหลาย

โดยระบบการผลิตจะเน้นการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและเทคโนโลยีแบบง่าย ผลผลิตที่ได้เป็นประเภท ผัก ผลไม้ สมุนไพร ข้าวและธัญพืชเพื่อบริโภคในครัวเรือนและพัฒนาเชิงพาณิชย์จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีกิจกรรมส่งเสริมและเพิ่มช่องทางการตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์และปลอดภัย อย่างต่อเนื่อง เพิ่มช่องทางการตลาดให้กับสินค้าเกษตรปลอดภัย และเกษตรอินทรีย์ ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือนำออกสู่ผู้บริโภค ทั้งในภาคเหนือ ภูมิภาคอื่นและต่างประเทศ ซึ่งจะส่งผลให้เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ผู้บริโภคได้บริโภคอาหารที่ดีต่อสุขภาพและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมจุดจำหน่ายกระจายสินค้าเกษตรอินทรีย์ ปลอดภัยและผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ

กิจกรรมในวันนี้ประกอบด้วย กิจกรรมส่งเสริมประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้ถึงช่องทางการตลาดของสินค้าเกษตรอินทรีย์ เกษตรปลอดภัย และผลิตภัณฑ์ต่อเนื่อง สู่ผู้บริโภค มีการออกบูธ ประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรที่โดดเด่นของ17 จังหวัดภาคเหนือ นำมาประชาสัมพันธ์และจำหน่ายในราคาพิเศษ รวมทั้งการเสวนาหัวข้อ ทิศทางเกษตรอินทรีย์ในยุคปัจจุบัน จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ที่จะมาถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่ผู้ที่สนใจให้นำไปปรับใช้ในการพัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพต่อไป

///////////

 

แสดงความคิดเห็น